SFS 2013:936 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

130936.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbets-

löshetskassor

2

dels att 41 a, 48 a, 48 b och 94 f §§ ska upphöra att gälla,
dels att 41, 48 c, 49 och 87 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 48 § ska lyda ⬝Finansieringsavgift⬝.

41 §

3

En arbetslöshetskassa ska ta ut medlemsavgifter som i förening med

andra inkomster får antas täcka kassans förvaltningskostnader, betalningen av
finansieringsavgift och övriga utgifter. En arbetslöshetskassa får besluta om
olika medlemsavgifter för olika medlemskategorier, om det finns skäl för det.

48 c §

4

En finansieringsavgift får inte ändras efter tolv månader från ut-

gången av den kalendermånad som avgiften avser, om anledningen till änd-
ringen är att de uppgifter som legat till grund för beräkningen av avgiften änd-
rats.

49 §

5

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om när och på vilket sätt

betalningarna enligt 48 § ska göras.

87 §

6

För den kompletterande kassan gäller i övrigt bestämmelserna i denna

lag med följande undantag.

Bestämmelserna i 1 § andra stycket och 5 § första stycket 2 om kassans

verksamhetsområde, bestämmelsen i 3 § om minsta antal medlemmar, be-
stämmelsen i 8 § om att registrering i vissa fall får vägras samt bestämmel-
serna i 82�84 §§ om fusion gäller inte.

Bestämmelserna i 3 §, 5 § första stycket 12, 34�47 a §§ samt 60 § om med-

lemskap, medlemsförteckning, medlemsavgift m.m., i 48 § om finansierings-

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse av
41 a § 2008:410
48 a § 2009:665
48 b § 2009:665
94 f § 2013:153
rubriken närmast före 48 § 2008:410.

3 Senaste lydelse 2008:410. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2009:1438.

5 Senaste lydelse 2009:665.

6 Senaste lydelse 2013:153.

SFS 2013:936

Utkom från trycket
den 3 december 2013

background image

2

SFS 2013:936

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

avgift, i 94 g § om uppgiftsskyldighet samt i 95�97 §§ och 111�115 §§ om
överklagande, omprövning och ändring gäller för de anslutna i stället för
medlemmarna. Det som sägs om medlem i 31 och 61 §§ gäller även den som
är ansluten till den kompletterande arbetslöshetskassan.

I stället för det som sägs i 17 § tredje stycket gäller för den kompletterande

arbetslöshetskassan följande. Till styrelseledamöter får utses medlemmar,
förtroendevalda eller anställda i de organisationer som är medlemmar i före-
ningen. Styrelseledamöterna får inte vara styrelseledamöter, kassaförestån-
dare eller ombud vid föreningsstämma i en annan arbetslöshetskassa.

Bestämmelserna i 51�54 §§ om val av ombud och valda ombud gäller i den

kompletterande arbetslöshetskassan på motsvarande sätt ombud som utses av
medlemsorganisationerna. För sådana ombud gäller det som sägs i fjärde
stycket om styrelseledamöter i den kompletterande kassan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för arbetslöshetsavgift som avser tid

före den 1 januari 2014.

3. Den upphävda 94 f § gäller fortfarande för uppgifter som avser tid före

den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)