SFS 2013:936 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

130936.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LHCFDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LHCFDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LHCFDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LHCFDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LHCFEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:LHCFDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:LHCFDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:LHCFDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LHCFDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LHCFDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:LHCFDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:LHCFDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LHCFDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LHCFDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:LHCFDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:LHCFDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LHCFDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1997:239) om <br/>arbetsl�shetskassor;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1997:239) om arbets-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�shetskassor</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 41 a, 48 a, 48 b och 94 f �� ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att 41, 48 c, 49 och 87 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 48 � ska lyda Finansieringsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>41 �</b></p> <p style="position:absolute;top:400px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">En arbetsl�shetskassa ska ta ut medlemsavgifter som i f�rening med</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">andra inkomster f�r antas t�cka kassans f�rvaltningskostnader, betalningen av<br/>finansieringsavgift och �vriga utgifter. En arbetsl�shetskassa f�r besluta om<br/>olika medlemsavgifter f�r olika medlemskategorier, om det finns sk�l f�r det.</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>48 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:488px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft10">En finansieringsavgift f�r inte �ndras efter tolv m�nader fr�n ut-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">g�ngen av den kalenderm�nad som avgiften avser, om anledningen till �nd-<br/>ringen �r att de uppgifter som legat till grund f�r ber�kningen av avgiften �nd-<br/>rats.</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>49 �</b></p> <p style="position:absolute;top:574px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">5</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om n�r och p� vilket s�tt</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">betalningarna enligt 48 � ska g�ras.</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>87 �</b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">6</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r den kompletterande kassan g�ller i �vrigt best�mmelserna i denna</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lag med f�ljande undantag.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 1 � andra stycket och 5 � f�rsta stycket 2 om kassans</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">verksamhetsomr�de, best�mmelsen i 3 � om minsta antal medlemmar, be-<br/>st�mmelsen i 8 � om att registrering i vissa fall f�r v�gras samt best�mmel-<br/>serna i 8284 �� om fusion g�ller inte.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 3 �, 5 � f�rsta stycket 12, 3447 a �� samt 60 � om med-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lemskap, medlemsf�rteckning, medlemsavgift m.m., i 48 � om finansierings-</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Senaste lydelse av<br/>41 a � 2008:410<br/>48 a � 2009:665<br/>48 b � 2009:665<br/>94 f � 2013:153<br/>rubriken n�rmast f�re 48 � 2008:410.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2008:410. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2009:1438.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">5 Senaste lydelse 2009:665.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">6 Senaste lydelse 2013:153.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:936</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:936</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">avgift, i 94 g � om uppgiftsskyldighet samt i 9597 �� och 111115 �� om<br/>�verklagande, ompr�vning och �ndring g�ller f�r de anslutna i st�llet f�r<br/>medlemmarna. Det som s�gs om medlem i 31 och 61 �� g�ller �ven den som<br/>�r ansluten till den kompletterande arbetsl�shetskassan.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I st�llet f�r det som s�gs i 17 � tredje stycket g�ller f�r den kompletterande</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">arbetsl�shetskassan f�ljande. Till styrelseledam�ter f�r utses medlemmar,<br/>f�rtroendevalda eller anst�llda i de organisationer som �r medlemmar i f�re-<br/>ningen. Styrelseledam�terna f�r inte vara styrelseledam�ter, kassaf�rest�n-<br/>dare eller ombud vid f�reningsst�mma i en annan arbetsl�shetskassa.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 5154 �� om val av ombud och valda ombud g�ller i den</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">kompletterande arbetsl�shetskassan p� motsvarande s�tt ombud som utses av<br/>medlemsorganisationerna. F�r s�dana ombud g�ller det som s�gs i fj�rde<br/>stycket om styrelseledam�ter i den kompletterande kassan.</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r arbetsl�shetsavgift som avser tid</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�re den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Den upph�vda 94 f � g�ller fortfarande f�r uppgifter som avser tid f�re</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ELISABETH SVANTESSON</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Catharina Nordlander<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1997:239) om
arbetsl�shetskassor;

utf�rdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1997:239) om arbets-

l�shetskassor

2

dels att 41 a, 48 a, 48 b och 94 f �� ska upph�ra att g�lla,
dels att 41, 48 c, 49 och 87 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 48 � ska lyda Finansieringsavgift.

41 �

3

En arbetsl�shetskassa ska ta ut medlemsavgifter som i f�rening med

andra inkomster f�r antas t�cka kassans f�rvaltningskostnader, betalningen av
finansieringsavgift och �vriga utgifter. En arbetsl�shetskassa f�r besluta om
olika medlemsavgifter f�r olika medlemskategorier, om det finns sk�l f�r det.

48 c �

4

En finansieringsavgift f�r inte �ndras efter tolv m�nader fr�n ut-

g�ngen av den kalenderm�nad som avgiften avser, om anledningen till �nd-
ringen �r att de uppgifter som legat till grund f�r ber�kningen av avgiften �nd-
rats.

49 �

5

Regeringen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om n�r och p� vilket s�tt

betalningarna enligt 48 � ska g�ras.

87 �

6

F�r den kompletterande kassan g�ller i �vrigt best�mmelserna i denna

lag med f�ljande undantag.

Best�mmelserna i 1 � andra stycket och 5 � f�rsta stycket 2 om kassans

verksamhetsomr�de, best�mmelsen i 3 � om minsta antal medlemmar, be-
st�mmelsen i 8 � om att registrering i vissa fall f�r v�gras samt best�mmel-
serna i 8284 �� om fusion g�ller inte.

Best�mmelserna i 3 �, 5 � f�rsta stycket 12, 3447 a �� samt 60 � om med-

lemskap, medlemsf�rteckning, medlemsavgift m.m., i 48 � om finansierings-

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse av
41 a � 2008:410
48 a � 2009:665
48 b � 2009:665
94 f � 2013:153
rubriken n�rmast f�re 48 � 2008:410.

3 Senaste lydelse 2008:410. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

4 Senaste lydelse 2009:1438.

5 Senaste lydelse 2009:665.

6 Senaste lydelse 2013:153.

SFS 2013:936

Utkom fr�n trycket
den 3 december 2013

background image

2

SFS 2013:936

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

avgift, i 94 g � om uppgiftsskyldighet samt i 9597 �� och 111115 �� om
�verklagande, ompr�vning och �ndring g�ller f�r de anslutna i st�llet f�r
medlemmarna. Det som s�gs om medlem i 31 och 61 �� g�ller �ven den som
�r ansluten till den kompletterande arbetsl�shetskassan.

I st�llet f�r det som s�gs i 17 � tredje stycket g�ller f�r den kompletterande

arbetsl�shetskassan f�ljande. Till styrelseledam�ter f�r utses medlemmar,
f�rtroendevalda eller anst�llda i de organisationer som �r medlemmar i f�re-
ningen. Styrelseledam�terna f�r inte vara styrelseledam�ter, kassaf�rest�n-
dare eller ombud vid f�reningsst�mma i en annan arbetsl�shetskassa.

Best�mmelserna i 5154 �� om val av ombud och valda ombud g�ller i den

kompletterande arbetsl�shetskassan p� motsvarande s�tt ombud som utses av
medlemsorganisationerna. F�r s�dana ombud g�ller det som s�gs i fj�rde
stycket om styrelseledam�ter i den kompletterande kassan.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r arbetsl�shetsavgift som avser tid

f�re den 1 januari 2014.

3. Den upph�vda 94 f � g�ller fortfarande f�r uppgifter som avser tid f�re

den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

ELISABETH SVANTESSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;