SFS 2013:937 Förordning om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

130937.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:836) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:836) om arbetslös-

hetskassor

1

dels att 10 och 11 a §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2, 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 9 § ska lyda ⬝Finansieringsavgift⬝.

2 §

2

Det som i följande bestämmelser sägs om medlemmar ska i fråga om

den kompletterande kassan gälla de anslutna: 4 § om skyldighet att lämna
uppgift om antalet medlemmar m.m., 5 § om skyldighet att lämna uppgifter
om medlemmar som får ersättning och 7 a § om skyldighet att lämna vissa
uppgifter om den som är eller har varit medlem till Statistiska centralbyrån.

11 §

3

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska lämna uppgift till en

arbetslöshetskassa om storleken av de avgifter enligt 9 § som kassan ska be-
tala vid varje betalningstillfälle.

12 §

4

Avgifter enligt 9 § ska betalas genom insättning på det konto som In-

spektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av
10 § 2009:915
11 a § 2009:915
rubriken närmast före 9 § 2008:409.

2 Senaste lydelse 2009:1435.

3 Senaste lydelse 2003:1109.

4 Senaste lydelse 2003:1109.

SFS 2013:937

Utkom från trycket
den 3 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013