SFS 2013:938 Förordning om ändring i förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

130938.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:631) om
ersättning av allmänna medel för skada orsakad av
deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program
eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1980:631) om ersätt-

ning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknads-
politiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. ska ha följande
lydelse.

3 §

1

Ersättning lämnas för annan skada än som avses i 2 § om

1. arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren enligt skadeståndslagen

(1972:207) är skyldig att ersätta skadan, eller

2. arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren är skyldig att betala skade-

stånd på grund av skada som orsakats på hyrd eller leasad egendom. Ersätt-
ning lämnas då med motsvarande belopp.

4 §

2

Vid en och samma skadehändelse lämnas ersättning till varje skadeli-

dande med högst

1. 2 000 000 kronor för personskada,
2. 500 000 kronor för sakskada,
3. 500 000 kronor för ren förmögenhetsskada genom brott, och med högst
4. 500 000 för skada som ersätts på grund av skadestånd enligt ett hyres-

eller leasingavtal enligt 3 § 2.

Om det finns särskilda skäl, får ersättning dock lämnas med högre belopp.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1990:502.

2 Senaste lydelse 2010:1149.

SFS 2013:938

Utkom från trycket
den 3 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013