SFS 2013:939 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

130939.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LKLIKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LKLIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LKLIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LKLIKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LKLILK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:LKLIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:LKLIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:LKLIKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:LKLIKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LKLIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LKLIKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LKLIKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LKLIKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:LKLIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:LKLIKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LKLIKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i ordningslagen (1993:1617);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om ordningslagen (1993:1617)2</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 2 kap. 26 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels </i>att 2 kap. 11, 27 och 28 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut med anledning av en ans�kan eller en anm�lan enligt 6 � ska</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">meddelas skyndsamt. Beslutet ska inneh�lla de villkor enligt 16 � andra<br/>stycket som polismyndigheten meddelar f�r sammankomsten eller tillst�ll-<br/>ningen.</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Om anordnaren av en allm�n sammankomst som anordnas i vinstsyfte</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">eller av en offentlig tillst�llning inte har gjort ans�kan eller anm�lan som<br/>kr�vs enligt 4 eller 5 � eller inte har fullgjort ans�knings- eller anm�lnings-<br/>skyldigheten i s�dan tid att beslut enligt 11 � har kunnat meddelas f�re sam-<br/>mankomsten eller tillst�llningen, ska polismyndigheten �l�gga anordnaren att<br/>ers�tta myndighetens kostnader f�r att h�lla ordning vid sammankomsten<br/>eller tillst�llningen, i den m�n kostnaderna beror p� anordnarens f�rsum-<br/>melse. Detsamma g�ller om anordnaren inte har f�ljt de f�reskrifter och vill-<br/>kor om ordning och s�kerhet som har g�llt f�r sammankomsten eller tillst�ll-<br/>ningen.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om de kostnader som beror p� anordnarens f�rsummelse inte kan ber�knas</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">med tillr�cklig s�kerhet, ska polismyndigheten uppskatta dem till ett sk�ligt<br/>belopp.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttningsskyldigheten f�r s�ttas ned eller efterges, om det finns s�rskilda</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om hur polismyndighetens kostnader</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r ordningsh�llning ska ber�knas.</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:781px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndighetens beslut enligt detta kapitel f�r �verklagas hos all-</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m�n f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsens beslut enligt 8 � andra stycket f�r �verklagas hos allm�n</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse av 2 kap. 26 � 1999:1282.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2005:68.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:939</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:939</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">L�nsstyrelsens beslut enligt 15 � andra stycket och Socialstyrelsens beslut</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 19 � f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>Om inte n�got annat har beslutats g�ller polismyndighetens beslut omedel-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">bart utom n�r det �r fr�ga om ers�ttningsskyldighet enligt 27 �.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014. �ldre f�reskrifter g�ller fortfa-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">rande f�r allm�nna sammankomster och offentliga tillst�llningar som �gt rum<br/>f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Annika Waller<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i ordningslagen (1993:1617);

utf�rdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om ordningslagen (1993:1617)2

dels att 2 kap. 26 � ska upph�ra att g�lla,
dels att 2 kap. 11, 27 och 28 �� ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

11 �

Beslut med anledning av en ans�kan eller en anm�lan enligt 6 � ska

meddelas skyndsamt. Beslutet ska inneh�lla de villkor enligt 16 � andra
stycket som polismyndigheten meddelar f�r sammankomsten eller tillst�ll-
ningen.

27 �

3

Om anordnaren av en allm�n sammankomst som anordnas i vinstsyfte

eller av en offentlig tillst�llning inte har gjort ans�kan eller anm�lan som
kr�vs enligt 4 eller 5 � eller inte har fullgjort ans�knings- eller anm�lnings-
skyldigheten i s�dan tid att beslut enligt 11 � har kunnat meddelas f�re sam-
mankomsten eller tillst�llningen, ska polismyndigheten �l�gga anordnaren att
ers�tta myndighetens kostnader f�r att h�lla ordning vid sammankomsten
eller tillst�llningen, i den m�n kostnaderna beror p� anordnarens f�rsum-
melse. Detsamma g�ller om anordnaren inte har f�ljt de f�reskrifter och vill-
kor om ordning och s�kerhet som har g�llt f�r sammankomsten eller tillst�ll-
ningen.

Om de kostnader som beror p� anordnarens f�rsummelse inte kan ber�knas

med tillr�cklig s�kerhet, ska polismyndigheten uppskatta dem till ett sk�ligt
belopp.

Ers�ttningsskyldigheten f�r s�ttas ned eller efterges, om det finns s�rskilda

sk�l.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om hur polismyndighetens kostnader

f�r ordningsh�llning ska ber�knas.

28 �

4

Polismyndighetens beslut enligt detta kapitel f�r �verklagas hos all-

m�n f�rvaltningsdomstol.

L�nsstyrelsens beslut enligt 8 � andra stycket f�r �verklagas hos allm�n

f�rvaltningsdomstol.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 26 � 1999:1282.

3 �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

4 Senaste lydelse 2005:68.

SFS 2013:939

Utkom fr�n trycket
den 3 december 2013

background image

2

SFS 2013:939

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

L�nsstyrelsens beslut enligt 15 � andra stycket och Socialstyrelsens beslut

enligt 19 � f�r inte �verklagas.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Om inte n�got annat har beslutats g�ller polismyndighetens beslut omedel-

bart utom n�r det �r fr�ga om ers�ttningsskyldighet enligt 27 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014. �ldre f�reskrifter g�ller fortfa-

rande f�r allm�nna sammankomster och offentliga tillst�llningar som �gt rum
f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

;