SFS 2013:941 Förordning om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)

130941.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tillträdesförordningen (1992:118);

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om tillträdesförordningen (1992:118)
dels att 9 § ska upphöra att gälla,
dels att 5 och 10 §§ ska ha följande lydelse.

5 §

1

Försvarsmakten får meddela tillstånd för tillträde till svenskt territo-

rium i fråga om

1. utländska statsfartyg som nyttjas för arbete med sjösäkerhetsanordningar

på begäran av Sjöfartsverket,

2. andra utländska statsfartyg än örlogsfartyg och statsfartyg som nyttjas

för arbete med sjösäkerhetsanordningar på begäran av Kustbevakningen,

3. andra utländska statsluftfartyg än militära stridsflygplan på begäran av

Sjöfartsverket,

4. utländska statsluftfartyg som genomför verksamhet enligt fördraget om

observationsflygningar den 24 mars 1992, och

5. andra utländska militära fordon än stridsfordon på begäran av Tullver-

ket.

Försvarsmakten får även på begäran av en kommun eller en statlig myndig-

het som svarar för räddningstjänsten meddela utländska statsfartyg, statsluft-
fartyg och militära fordon tillstånd för tillträde till svenskt territorium vid
räddningsinsatser eller vid övning av sådana insatser.

10 §

2

Inom svenskt territorium får ett utländskt statsfartyg eller statsluftfar-

tyg eller en utländsk militär avdelning endast med regeringens tillstånd be-
driva skjutövningar eller andra övningar än sådana som avses i 5 § andra
stycket. För övningar som i sin helhet kan genomföras inom ett fartyg eller ett
luftfartyg behövs inte tillstånd.

Försvarsmakten får meddela tillstånd för övningar enligt första stycket som

sker inom ramen för internationell militär test-, utbildnings- och övningsverk-
samhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

1 Senaste lydelse 2008:1088.

2 Senaste lydelse 1996:886.

SFS 2013:941

Utkom från trycket
den 3 december 2013

background image

2

SFS 2013:941

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)