SFS 2013:942 Förordning om ändring i förordningen (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

130942.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:336) med
anledning av vissa åtaganden inom Organisationen
för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE);

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1995:336) med anledning av

vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE) ska ha följande lydelse.

1 §

1

I denna förordning finns föreskrifter med anledning av vissa åtaganden

inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Föreskrifterna av-
ser åtaganden enligt

1. Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder den

30 november 2011,

2. dokumentet om global informationslämning den 28 november 1994,
3. dokumentet om uppförandekoden den 3 december 1994, och
4. fördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:53.

SFS 2013:942

Utkom från trycket
den 3 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013