SFS 2013:943 Förordning om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

130943.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:854) med
instruktion för Försvarets materielverk;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:854) med instruktion

för Försvarets materielverk ska införas en ny paragraf, 3 b §, av följande ly-
delse.

3 b §

Försvarets materielverk ska bedriva militär luftfart i sin prov- och

testverksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2013:943

Utkom från trycket
den 3 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013