SFS 2013:944 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

130944.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i luftfartsförordningen (2010:770);

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om luftfartsförordningen (2010:770)
dels att 8 kap. 8 § och 14 kap. 1–6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas 19 nya paragrafer, 1 kap. 13 § och 14

kap. 7–24 §§, samt närmast före 1 kap. 13 § och 14 kap. 1, 15, 18, 21, 22 och
23 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

Militär luftfart och annan luftfart för statsändamål

13 §

För militär luftfart och annan luftfart för statsändamål gäller förord-

ningen endast i den utsträckning som följer av 14 kap.

8 kap.

8 §

1

Om ett luftfartyg inte landar trots en uppmaning enligt 6 eller 7 §, får

den som har lämnat uppmaningen begära hjälp av Försvarsmakten för att få
luftfartyget att landa. Detsamma gäller om luftfartyget inte kan nås med en
uppmaning. Frågan om hjälpen ska ges prövas av Försvarsmakten med hän-
syn till tillgången på lämpliga luftfartyg, flygsäkerheten och andra sådana
omständigheter.

Om ett luftfartyg utan tillstånd befinner sig inom ett sådant restriktions-

område som avses i 1 kap. 4 § tredje stycket och det kan antas att man på luft-
fartyget känner till detta, får Försvarsmakten förmå luftfartyget att lämna om-
rådet eller att landa. Ett luftfartyg som kan antas ha passagerare ombord ska
inte förmås att landa om det inte finns synnerliga skäl till det.

14 kap.

Militär luftfart

1 §

2

De ord och uttryck som definieras i 14 kap. 1 § luftfartslagen

(2010:500) har samma betydelse i denna förordning.

1 Senaste lydelse 2010:770.

2 Senaste lydelse 2010:770.

SFS 2013:944

Utkom från trycket
den 3 december 2013

background image

2

SFS 2013:944

2 §

3

Försvarsmakten får, med de begränsningar som anges i 14 kap. 2 § luft-

fartslagen (2010:500), meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta
om militär luftfart.

Försvarsmaktens föreskriftsrätt gäller inte flygtrafiktjänst i Sverige eller

personal som certifierats inom detta område.

Försvarsmaktens verksamhet enligt statsflygsförordningen (1999:1354) ut-

gör militär luftfart.

3 §

4

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall

besluta om utländsk militär luftfarts verksamhet i Sverige som bedrivs inom
ramen för

1. en övning med svenska förband som sker enligt regeringens med-

givande, eller

2. internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet.
För utländska militära luftfartygs tillträde till svenskt område finns bestäm-

melser i tillträdesförordningen (1992:118).

4 §

5

I andra fall än som avses i 3 § ska ett utländskt statsluftfartyg följa be-

stämmelserna för civil luftfart och framföras enligt anvisningarna från svensk
flygtrafikledning.

Luftfartyg som är i nöd inom svenskt område ska ange detta med interna-

tionell signal och snarast anmäla förhållandet till närmaste svensk flygtrafik-
ledningsenhet.

5 §

6

Försvarsmakten får efter att ha hört Försvarets materielverk meddela

föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om luftfart som utförs i Sverige
av en annan stat, eller ett företag med säte i en annan stat, och som avser
underhåll, modifiering eller utprovning för militära ändamål. Om verksam-
heten berör civil luftfart eller annan luftfart för statsändamål, ska Försvars-
makten besluta efter att ha hört Transportstyrelsen.

6 §

7

Inom militär luftfart ska en anmälan enligt 5 kap. 4 § andra stycket luft-

fartslagen (2010:500) göras till Försvarsmakten.

7 §

Om befälhavaren på ett militärt luftfartyg har omhändertagit någon som

har begått brott ombord, ska han eller hon snarast underrätta polismyndig-
heten eller flygtrafikledningsenhet på de orter där luftfartyget ska landa.

Om befälhavaren av ordnings- eller säkerhetsskäl har landsatt någon, ska

han eller hon snarast underrätta polismyndigheten eller flygtrafiklednings-
enhet på den ort där landsättningen har skett.

8 §

Om befälhavaren på ett militärt luftfartyg avser att överlämna någon

som har begått ett svårare brott ombord till en behörig myndighet, ska han el-
ler hon snarast underrätta polismyndigheten eller flygtrafikledningsenhet på
den ort där överlämnande ska ske.

3 Senaste lydelse 2010:770.

4 Senaste lydelse 2010:770.

5 Senaste lydelse 2010:770.

6 Senaste lydelse 2010:770.

7 Senaste lydelse 2010:770.

background image

3

SFS 2013:944

Har ett överlämnande enligt första stycket skett till en utländsk myndighet,

ska befälhavaren snarast underrätta Försvarsmakten.

Om befälhavaren avser att överlämna någon till en utländsk myndighet, ska

han eller hon, om det är möjligt, först höra Försvarsmakten.

9 §

Bestämmelsen i 5 kap. 9 § luftfartslagen (2010:500) gäller också föl-

jande personal i markorganisationen inom militär luftfart:

1. personal som utför klargöringstjänst eller annan flygunderhållstjänst,
2. flygstridsledare, och
3. flygledare när de ingår i det militära luftfartssystemet.

10 §

Försvarsmakten får efter att ha hört Socialstyrelsen meddela föreskrif-

ter för eller i ett enskilt fall besluta för besättningen på ett militärt luftfartyg i
fråga om tjänstgöring under påverkan av alkohol eller något annat medel.

11 §

Försvarsmakten får meddela närmare föreskrifter om tillstånd inom det

militära luftfartssystemet.

Försvarsmakten prövar frågor om tillstånd enligt första stycket.

12 §

Försvarsmakten får efter att ha hört Transportstyrelsen meddela trafik-

regler för militär luftfart.

13 §

Försvarsmakten får besluta om och ta ut avgift för sin tillståndsgivning

och tillsyn.

14 §

Försvarsmakten får inom militär luftfart meddela föreskrifter om eller i

ett enskilt fall besluta om förbud mot transport med luftfartyg eller om sär-
skilda villkor för sådan transport, om det krävs av hänsyn till flygsäkerheten
eller luftfartsskyddet.

Annan luftfart för statsändamål

15 §

För annan luftfart för statsändamål gäller bestämmelserna i denna för-

ordning, utom

1. 7 kap.,
2. 9 kap.,
3. 11 kap. 3 § första stycket 4,
4. 12 kap. 1–4 §§, och
5. 14 kap. 1–14 §§.

16 §

Transportstyrelsen får efter att ha hört berörda myndigheter som bedri-

ver annan luftfart för statsändamål och med beaktande av 14 kap. 7 § luft-
fartslagen (2010:500) meddela föreskrifter om annan luftfart för statsändamål
i frågor som regleras i

1. 3–5 kap., 8 kap. och 11 kap. 1 § luftfartslagen, samt
2. 3 kap. 1–5 §§, 4 kap. 1, 5–8, 10, 12 och 15 §§, 5 kap. 1, 2 och 6 §§,

8 kap. 6–10 och 12 §§ och 11 kap. 3 § denna förordning.

Transportstyrelsen får också i ett enskilt fall besluta om det som regleras i

de bestämmelser som anges i andra stycket, liksom i ett enskilt fall besluta om
undantag från dessa bestämmelser.

background image

4

SFS 2013:944

Transportstyrelsen får efter att ha hört berörda myndigheter som bedriver

annan luftfart för statsändamål meddela de övriga föreskrifter som behövs
med hänsyn till flygsäkerheten, inklusive flygoperativa bestämmelser. Trans-
portstyrelsen får i ett enskilt fall besluta i sådana frågor och i ett enskilt fall
besluta om undantag från sådana föreskrifter.

Om Transportstyrelsen föreskriver att den som tjänstgör på ett luftfartyg

som bedriver annan luftfart för statsändamål ska ha ett särskilt bevis på sin
behörighet, gäller vad som föreskrivs om sådana behörighetsbevis i 4 kap.
luftfartslagen.

17 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall be-

sluta om utländsk luftfart som samverkar med svensk annan luftfart för stats-
ändamål.

Gemensamma bestämmelser för statsluftfart

Tillsyn

18 §

Flygsäkerhetsinspektören vid Försvarsmakten utövar tillsyn över att

bestämmelserna i luftfartslagen (2010:500) och föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen följs i fråga om militär luftfart.

19 §

Transportstyrelsen utövar tillsyn över att bestämmelserna i luftfarts-

lagen (2010:500) och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs i
fråga om annan luftfart för statsändamål.

20 §

Försvarsmakten och Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

tillsyn inom respektive myndighets ansvarsområde.

Överlämnande av förvaltningsuppgift

21 §

Försvarsmakten respektive Transportstyrelsen får överlämna en för-

valtningsuppgift i anslutning till föreskrifter som avses i 14 kap. 10 § luft-
fartslagen (2010:500) till någon annan. Förvaltningsuppgifter som överläm-
nas får innefatta myndighetsutövning.

Tillträde till svenskt område

22 §

Om ett utländskt statsluftfartyg har fått tillstånd till luftfart inom

svenskt område, gäller bestämmelserna i denna förordning, eller föreskrifter
som meddelats med stöd av förordningen, bara om detta beslutades när till-
ståndet gavs.

Övriga bestämmelser

23 §

Försvarsmakten respektive Transportstyrelsen får med stöd av 14 kap.

13 § luftfartslagen (2010:500) meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall
besluta att viss luftfart ska följa reglerna för militär luftfart eller annan luftfart
för statsändamål. Innan ett sådant beslut fattas ska myndigheterna samråda
med varandra. I förekommande fall ska yttrande också inhämtas från Försva-
rets materielverk.

background image

5

SFS 2013:944

24 §

Försvarsmakten respektive Transportstyrelsen får för militär luftfart

respektive annan luftfart för statsändamål i de avseenden som behandlas i
luftfartslagen (2010:500) meddela ytterligare föreskrifter som gäller skydd
för liv, personlig säkerhet eller hälsa eller trafik.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013