SFS 2013:946 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

130946.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2001:100) om den offici-

ella statistiken

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 4, 7 och 13 §§, rubriken närmast före 4 § och bilagan ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas sju nya paragrafer, 5, 5 a, 5 b, 5 c,

5 d, 15 och 16 §§, samt närmast före 5, 5 b, 5 c, 5 d och 15 §§ nya rubriker av
följande lydelse.

Uppgiftsskyldighet och insamling av uppgifter

4 §

Uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på ett sådant sätt att

uppgiftslämnandet

1. blir så enkelt som möjligt,
2. står i proportion till användarnas behov, och
3. är en rimlig arbetsbörda för uppgiftslämnarna.
De statistikansvariga myndigheterna ska vid framställning av officiell

statistik i så stor utsträckning som möjligt använda uppgifter ur befintliga
register.

Näringsidkare

5 §

Näringsidkare ska för den officiella statistiken lämna uppgifter om

1. namn och person- eller organisationsnummer för den som bedriver verk-

samheten,

2. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,
3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,
4. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser,
5. lagerhållning,
6. investeringar,
7. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster,
8. priser för varor och tjänster,
9. intäkter och kostnader,
10. import och export,

1 Jfr rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlems-
staternas budgetramverk (EGT L 306, 23.11.2011, s. 41, Celex 32011L0085).

SFS 2013:946

Utkom från trycket
den 3 december 2013

background image

2

SFS 2013:946

11. energiåtgång,
12. tillgångar och skulder,
13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,
14. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt, och
15. miljöskyddskostnader.

5 a §

Näringsidkare som driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling

eller som håller djur ska, utöver de uppgifter som avses i 5 §, för den officiella
statistiken lämna uppgifter om

1. registerbeteckning, areal, markanvändning samt ägar- och arrendeförhål-

landen i fråga om den fastighet eller del av fastighet där verksamheten be-
drivs,

2. sysselsättning och tillträdesår för de personer som ingår i verksamheten,

och

3. djurhållning.
�gare till fastighet där någon annan bedriver sådan verksamhet som avses i

första stycket ska lämna uppgift om namn och adress för den som bedriver
verksamheten samt uppgift om den areal som används i verksamheten.

Stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet

5 b §

Sådana stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverk-

samhet ska lämna de uppgifter som avses i 5 § 1 och 4.

Kommuner och landsting

5 c §

Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken lämna de

uppgifter som avses i 5 § 1�7, samt uppgifter om

1. preliminära och definitiva årliga bokslut,
2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 1 och 2 §§

lagen (1997:614) om kommunal redovisning,

3. utfall av kommunernas och landstingens resultaträkning för räkenskaps-

årets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid utgången av
samma tertial,

4. kommun- och landstingsägda företag, och
5. alternativa utförare av kommun- och landstingsfinansierad verksamhet.
Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken dessutom lämna

kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och
skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa års-
prognoser för dessa.

Kommunalförbund

5 d §

Kommunalförbund ska för den officiella statistiken lämna de uppgif-

ter som avses i 5 § 1�7 och uppgifter från de årliga boksluten.

Kommunalförbund ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvar-

talsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skul-
der, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser
för dessa.

background image

3

SFS 2013:946

7 §

2

När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för den offici-

ella statistiken från någon annan än en statlig myndighet, ska den samtidigt
lämna information om

1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet,
2. vilka bestämmelser skyldigheten att lämna uppgifter grundas på,
3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,
4. ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftsläm-

naren,

5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myn-
digheten,

6. vad som gäller om uppgifternas bevarande,
7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den en-

skildes rätt att ansöka om information och få rättelse, och

8. eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs.
Om uppgiftslämnandet är frivilligt, ska myndigheten upplysa om det.

13 §

3

De statistikansvariga myndigheterna ska dokumentera och kvalitets-

deklarera officiell statistik. Myndigheterna ska också utan avgift offentliggöra
och hålla sådan statistik allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett all-
mänt nätverk.

Officiell statistik som även publiceras i tryckt form ska tillhandahållas

länsbibliotek, universitetsbibliotek, statliga högskolebibliotek och Statistiska
centralbyrån utan avgift.

Bemyndiganden

15 §

En statistikansvarig myndighet får inom sitt verksamhetsområde med-

dela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna om uppgiftsskyldighet
i 7 och 8 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken och 5�5 d §§ denna
förordning.

16 §

Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer av 15 §, meddela

föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna

1. i 13 § första stycket, och
2. om kvalitet i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.
Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra övriga statis-

tikansvariga myndigheter.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2012:717.

3 Senaste lydelse 2001:997.

background image

4

SFS 2013:946

Bilaga

4

Den officiella statistiken

De statistikansvariga myndigheterna

Arbetsmiljöverket
Brottsförebyggande rådet
Centrala studiestödsnämnden
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Försäkringskassan
Havs- och vattenmyndigheten
Kemikalieinspektionen
Konjunkturinstitutet
Kungliga biblioteket
Medlingsinstitutet
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket
Trafikanalys
Universitetskanslersämbetet

Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik

Arbetsmarknad
Befolkning
Boende, byggande och bebyggelse
Demokrati
Energi
Finansmarknad
Handel med varor och tjänster
Hälso- och sjukvård
Hushållens ekonomi
Jord- och skogsbruk, fiske
Kultur och fritid
Levnadsförhållanden
Miljö

4 Senaste lydelse 2012:717.

background image

5

SFS 2013:946

Nationalräkenskaper
Näringsverksamhet
Offentlig ekonomi
Priser och konsumtion
Rättsväsende
Socialförsäkring m.m.
Socialtjänst
Transporter och kommunikationer
Utbildning och forskning

Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för respektive
område

ARBETSMARKNAD

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013