SFS 2013:945 Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

130945.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MCFLOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MCFLPK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MCFLPK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MCFLOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:MCFLPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:MCFLPK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:MCFLOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:MCFLOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MCFLPK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MCFLOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MCFLOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MCFLOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:MCFLPK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:MCFLPK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MCFLOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:MCFLOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:MCFLPK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MCFLOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:MCFLOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (2001:99) om den officiella <br/>statistiken;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2001:99) om den of-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ficiella statistiken</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 713 �� ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubrikerna n�rmast f�re 7, 10, 11 och 12 �� ska utg�, <br/><i>dels</i> att 1, 3, 20, 24 och 25 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras tre nya paragrafer, 3 a, 7 och 8 ��, av f�l-</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:437px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller best�mmelser om officiell statistik.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen meddelar f�reskrifter om vilka myndigheter som ansvarar f�r</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">officiell statistik (statistikansvariga myndigheter).</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 14, 15 och 19 �� g�ller �ven vid framst�llning av annan</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">statistik hos en statistikansvarig myndighet.</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:541px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Officiell statistik ska finnas f�r allm�n information, utredningsverksam-</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">het och forskning.</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:594px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Officiell statistik ska vara objektiv och allm�nt tillg�nglig.</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Den officiella statistiken ska utvecklas, framst�llas och spridas p� grundval</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">av enhetliga standarder och harmoniserade metoder. F�ljande kvalitetskrite-<br/>rier ska d� till�mpas:</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. relevans: m�tt p� i hur h�g grad statistiken tillgodoser anv�ndarnas</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nuvarande och potentiella behov,</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. noggrannhet: grad av �verensst�mmelse mellan skattningarna och de</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ok�nda sanna v�rdena,</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. aktualitet: perioden mellan den tidpunkt d� de statistiska uppgifterna</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">finns tillg�ngliga och den h�ndelse eller f�reteelse som de beskriver,</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. punktlighet: den tid som f�rflyter mellan det datum d� den statistik-</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ansvariga myndigheten g�r uppgifterna tillg�ngliga och det datum d� de ska<br/>l�mnas,</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. tillg�nglighet och tydlighet: hur anv�ndarna kan f� tillg�ng till, anv�nda</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och tolka uppgifter,</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:7, bet. 2013/14:FiU7, rskr. 2013/14:58.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse av 7 � 2003:233.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:945</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:945</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. j�mf�rbarhet: m�tning av effekten av skillnader i de statistiska begrepp,</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">m�tverktyg och m�tf�rfaranden som anv�nts, n�r statistik fr�n olika geogra-<br/>fiska omr�den eller sektorsomr�den eller fr�n olika tidsperioder j�mf�rs, samt</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. samst�mmighet: m�tt p� i vilken utstr�ckning uppgifterna med tillf�rlit-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">lighet kan kombineras p� olika s�tt och f�r olika �ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">F�ljande �r skyldiga att till de statistikansvariga myndigheterna l�mna</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">uppgifter f�r den officiella statistiken och uppgifter f�r framst�llning av euro-<br/>peisk statistik som en myndighet enligt en EU-f�rordning ska ge in till Euro-<br/>peiska kommissionen:</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. n�ringsidkare,<br/>2. �gare till en fastighet d�r n�gon annan driver jordbruk, skogsbruk, eller</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tr�dg�rdsodling eller h�ller djur,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">3. stiftelser och ideella f�reningar, samt<br/>4. kommuner, landsting och kommunalf�rbund.<br/>Skyldigheten att l�mna uppgifter f�r den officiella statistiken g�ller inte</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">uppgifter som avser f�rh�llanden som ligger mer �n tre �r tillbaka i tiden. </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om uppgiftsskyldigheten</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r vidare bemyndiga en myndighet att meddela f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">om skyldigheten att l�mna uppgifter f�r den officiella statistiken.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Registrerade trossamfund som inte bedriver n�ringsverksamhet �r skyl-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">diga att l�mna f�ljande uppgifter till de statistikansvariga myndigheterna f�r<br/>den officiella statistiken:</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. namn och person- eller organisationsnummer f�r den som bedriver verk-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">samheten, och </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">2. antalet anst�llda, deras syssels�ttning, l�ner och yrken samt vakanser.<br/>Skyldigheten att l�mna uppgifter g�ller inte uppgifter som avser f�rh�llan-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">den som ligger mer �n tre �r tillbaka i tiden.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om den som �r uppgiftsskyldig enligt 7 � f�rsta stycket 13 eller 8 �</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">inte fullg�r skyldigheten, f�r den myndighet som har beg�rt uppgiften f�re-<br/>l�gga den uppgiftsskyldige att g�ra det. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett s�dant f�rel�ggande f�r f�renas med vite.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:677px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut enligt denna lag f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">Beslut om vitesf�rel�ggande eller om att n�gon ska ing� i en statistisk under-<br/>s�kning f�r dock inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som �r uppgiftsskyldig enligt 7 � f�rsta stycket 13 eller 8 � men</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">upps�tligen eller av oaktsamhet inte fullg�r sin uppgiftsskyldighet eller l�m-<br/>nar oriktig uppgift, d�ms till penningb�ter, h�gst 1 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som inte har f�ljt ett vitesf�rel�ggande ska inte d�mas till ansvar enligt</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">denna lag f�r en g�rning som omfattas av f�rel�ggandet.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Allm�nt �tal f�r v�ckas endast efter anm�lan av den statistikansvariga myn-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">digheten.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:945</b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 31 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Rikard Jermsten<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2001:99) om den officiella
statistiken;

utf�rdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2001:99) om den of-

ficiella statistiken

2

dels att 713 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubrikerna n�rmast f�re 7, 10, 11 och 12 �� ska utg�,
dels att 1, 3, 20, 24 och 25 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras tre nya paragrafer, 3 a, 7 och 8 ��, av f�l-

jande lydelse.

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser om officiell statistik.

Regeringen meddelar f�reskrifter om vilka myndigheter som ansvarar f�r

officiell statistik (statistikansvariga myndigheter).

Best�mmelserna i 14, 15 och 19 �� g�ller �ven vid framst�llning av annan

statistik hos en statistikansvarig myndighet.

3 �

Officiell statistik ska finnas f�r allm�n information, utredningsverksam-

het och forskning.

3 a �

Officiell statistik ska vara objektiv och allm�nt tillg�nglig.

Den officiella statistiken ska utvecklas, framst�llas och spridas p� grundval

av enhetliga standarder och harmoniserade metoder. F�ljande kvalitetskrite-
rier ska d� till�mpas:

1. relevans: m�tt p� i hur h�g grad statistiken tillgodoser anv�ndarnas

nuvarande och potentiella behov,

2. noggrannhet: grad av �verensst�mmelse mellan skattningarna och de

ok�nda sanna v�rdena,

3. aktualitet: perioden mellan den tidpunkt d� de statistiska uppgifterna

finns tillg�ngliga och den h�ndelse eller f�reteelse som de beskriver,

4. punktlighet: den tid som f�rflyter mellan det datum d� den statistik-

ansvariga myndigheten g�r uppgifterna tillg�ngliga och det datum d� de ska
l�mnas,

5. tillg�nglighet och tydlighet: hur anv�ndarna kan f� tillg�ng till, anv�nda

och tolka uppgifter,

1 Prop. 2013/14:7, bet. 2013/14:FiU7, rskr. 2013/14:58.

2 Senaste lydelse av 7 � 2003:233.

SFS 2013:945

Utkom fr�n trycket
den 3 december 2013

background image

2

SFS 2013:945

6. j�mf�rbarhet: m�tning av effekten av skillnader i de statistiska begrepp,

m�tverktyg och m�tf�rfaranden som anv�nts, n�r statistik fr�n olika geogra-
fiska omr�den eller sektorsomr�den eller fr�n olika tidsperioder j�mf�rs, samt

7. samst�mmighet: m�tt p� i vilken utstr�ckning uppgifterna med tillf�rlit-

lighet kan kombineras p� olika s�tt och f�r olika �ndam�l.

7 �

F�ljande �r skyldiga att till de statistikansvariga myndigheterna l�mna

uppgifter f�r den officiella statistiken och uppgifter f�r framst�llning av euro-
peisk statistik som en myndighet enligt en EU-f�rordning ska ge in till Euro-
peiska kommissionen:

1. n�ringsidkare,
2. �gare till en fastighet d�r n�gon annan driver jordbruk, skogsbruk, eller

tr�dg�rdsodling eller h�ller djur,

3. stiftelser och ideella f�reningar, samt
4. kommuner, landsting och kommunalf�rbund.
Skyldigheten att l�mna uppgifter f�r den officiella statistiken g�ller inte

uppgifter som avser f�rh�llanden som ligger mer �n tre �r tillbaka i tiden.

Regeringen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om uppgiftsskyldigheten

enligt f�rsta stycket.

Regeringen f�r vidare bemyndiga en myndighet att meddela f�reskrifter

om skyldigheten att l�mna uppgifter f�r den officiella statistiken.

8 �

Registrerade trossamfund som inte bedriver n�ringsverksamhet �r skyl-

diga att l�mna f�ljande uppgifter till de statistikansvariga myndigheterna f�r
den officiella statistiken:

1. namn och person- eller organisationsnummer f�r den som bedriver verk-

samheten, och

2. antalet anst�llda, deras syssels�ttning, l�ner och yrken samt vakanser.
Skyldigheten att l�mna uppgifter g�ller inte uppgifter som avser f�rh�llan-

den som ligger mer �n tre �r tillbaka i tiden.

20 �

Om den som �r uppgiftsskyldig enligt 7 � f�rsta stycket 13 eller 8 �

inte fullg�r skyldigheten, f�r den myndighet som har beg�rt uppgiften f�re-
l�gga den uppgiftsskyldige att g�ra det.

Ett s�dant f�rel�ggande f�r f�renas med vite.

24 �

Beslut enligt denna lag f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.

Beslut om vitesf�rel�ggande eller om att n�gon ska ing� i en statistisk under-
s�kning f�r dock inte �verklagas.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

25 �

Den som �r uppgiftsskyldig enligt 7 � f�rsta stycket 13 eller 8 � men

upps�tligen eller av oaktsamhet inte fullg�r sin uppgiftsskyldighet eller l�m-
nar oriktig uppgift, d�ms till penningb�ter, h�gst 1 000 kronor.

Den som inte har f�ljt ett vitesf�rel�ggande ska inte d�mas till ansvar enligt

denna lag f�r en g�rning som omfattas av f�rel�ggandet.

Allm�nt �tal f�r v�ckas endast efter anm�lan av den statistikansvariga myn-

digheten.

background image

3

SFS 2013:945

Denna lag tr�der i kraft den 31 december 2013.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;