SFS 2013:945 Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

130945.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:99) om den officiella
statistiken;

utfärdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:99) om den of-

ficiella statistiken

2

dels att 7�13 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 7, 10, 11 och 12 §§ ska utgå,
dels att 1, 3, 20, 24 och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 3 a, 7 och 8 §§, av föl-

jande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som ansvarar för

officiell statistik (statistikansvariga myndigheter).

Bestämmelserna i 14, 15 och 19 §§ gäller även vid framställning av annan

statistik hos en statistikansvarig myndighet.

3 §

Officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksam-

het och forskning.

3 a §

Officiell statistik ska vara objektiv och allmänt tillgänglig.

Den officiella statistiken ska utvecklas, framställas och spridas på grundval

av enhetliga standarder och harmoniserade metoder. Följande kvalitetskrite-
rier ska då tillämpas:

1. relevans: mått på i hur hög grad statistiken tillgodoser användarnas

nuvarande och potentiella behov,

2. noggrannhet: grad av överensstämmelse mellan skattningarna och de

okända sanna värdena,

3. aktualitet: perioden mellan den tidpunkt då de statistiska uppgifterna

finns tillgängliga och den händelse eller företeelse som de beskriver,

4. punktlighet: den tid som förflyter mellan det datum då den statistik-

ansvariga myndigheten gör uppgifterna tillgängliga och det datum då de ska
lämnas,

5. tillgänglighet och tydlighet: hur användarna kan få tillgång till, använda

och tolka uppgifter,

1 Prop. 2013/14:7, bet. 2013/14:FiU7, rskr. 2013/14:58.

2 Senaste lydelse av 7 § 2003:233.

SFS 2013:945

Utkom från trycket
den 3 december 2013

background image

2

SFS 2013:945

6. jämförbarhet: mätning av effekten av skillnader i de statistiska begrepp,

mätverktyg och mätförfaranden som använts, när statistik från olika geogra-
fiska områden eller sektorsområden eller från olika tidsperioder jämförs, samt

7. samstämmighet: mått på i vilken utsträckning uppgifterna med tillförlit-

lighet kan kombineras på olika sätt och för olika ändamål.

7 §

Följande är skyldiga att till de statistikansvariga myndigheterna lämna

uppgifter för den officiella statistiken och uppgifter för framställning av euro-
peisk statistik som en myndighet enligt en EU-förordning ska ge in till Euro-
peiska kommissionen:

1. näringsidkare,
2. ägare till en fastighet där någon annan driver jordbruk, skogsbruk, eller

trädgårdsodling eller håller djur,

3. stiftelser och ideella föreningar, samt
4. kommuner, landsting och kommunalförbund.
Skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella statistiken gäller inte

uppgifter som avser förhållanden som ligger mer än tre år tillbaka i tiden.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten

enligt första stycket.

Regeringen får vidare bemyndiga en myndighet att meddela föreskrifter

om skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella statistiken.

8 §

Registrerade trossamfund som inte bedriver näringsverksamhet är skyl-

diga att lämna följande uppgifter till de statistikansvariga myndigheterna för
den officiella statistiken:

1. namn och person- eller organisationsnummer för den som bedriver verk-

samheten, och

2. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser.
Skyldigheten att lämna uppgifter gäller inte uppgifter som avser förhållan-

den som ligger mer än tre år tillbaka i tiden.

20 §

Om den som är uppgiftsskyldig enligt 7 § första stycket 1�3 eller 8 §

inte fullgör skyldigheten, får den myndighet som har begärt uppgiften före-
lägga den uppgiftsskyldige att göra det.

Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

24 §

Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut om vitesföreläggande eller om att någon ska ingå i en statistisk under-
sökning får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

25 §

Den som är uppgiftsskyldig enligt 7 § första stycket 1�3 eller 8 § men

uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller läm-
nar oriktig uppgift, döms till penningböter, högst 1 000 kronor.

Den som inte har följt ett vitesföreläggande ska inte dömas till ansvar enligt

denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av den statistikansvariga myn-

digheten.

background image

3

SFS 2013:945

Denna lag träder i kraft den 31 december 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013