SFS 2013:948 Lag om stöd vid korttidsarbete

130948.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om stöd vid korttidsarbete;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Arbetsgivare har rätt till stöd vid korttidsarbete enligt bestämmelserna i

denna lag.

Lagens innehåll

2 §

I denna lag finns bestämmelser om

� vilka arbetsgivare som omfattas av lagen (3 §),
� innebörden av vissa uttryck i denna lag (4 §),
� när stöd vid korttidsarbete får lämnas (5�8 §§),
� förutsättningar för preliminärt stöd (9�16 §§),
� beräkning av preliminärt stöd (17 §),
� ansökan om preliminärt stöd (18 §),
� avstämning av preliminärt stöd (19�27 §§),
� anmälan om avstämning (28�30 §§),
� återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar (31 §),
� kreditering och debitering av skattekonto (32�34 §§),
� kontroll (35 och 36 §§),
� handläggande myndighet (37 §), och
� överklagande (38 §).

Vilka arbetsgivare som omfattas av lagen

3 §

Lagen gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska

personer och bedriver näringsverksamhet.

Lagen gäller dock inte
1. staten, landsting, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan,
2. juridiska personer över vilka staten, landsting, kommuner, kommunal-

förbund och samverkansorgan, var för sig eller tillsammans, har ett direkt
eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten av-
ser affärsverksamhet, och

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

SFS 2013:948

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:948

3. arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av

allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på
det allmänna att tillhandahålla verksamheten.

Innebörden av vissa uttryck i denna lag

4 §

Vid tillämpning av denna lag ska följande gälla:

1. Ordinarie arbetstid är den tid som en arbetstagare skulle ha arbetat, om

han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Vid beräkning av den ordina-
rie arbetstiden ska det bortses från frånvaro.

2. Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstaga-

ren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i
korttidsarbete. I den ordinarie lönen ingår dock inte löneökningar som avser
tid efter jämförelsemånaden. Inte heller ingår lön till den del som den översti-
ger det belopp som regeringen bestämmer. Vid beräkning av den ordinarie lö-
nen ska det bortses från frånvaro. Om arbetstagaren har deltagit i korttidsar-
bete under endast en del av stödmånaden, utgör den ordinarie lönen motsva-
rande del.

3. Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie ar-

betstiden, eller där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett centralt kol-
lektivavtal, under en begränsad period med anledning av en synnerligen djup
lågkonjunktur och lönen därför är lägre än den ordinarie lönen.

4. Stödperiod är den tidsperiod när stöd vid korttidsarbete ska lämnas enligt

5�8 §§.

5. Stödmånad är den kalendermånad som arbetsgivaren begär preliminärt

stöd för.

6. Jämförelsemånad är den kalendermånad som infaller tre månader före

den månad då regeringen föreskriver att stöd vid korttidsarbete ska lämnas
enligt 5 §.

När stöd vid korttidsarbete får lämnas

Regeringens föreskrifter om rätt till stöd vid korttidsarbete

5 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att stöd vid korttidsarbete ska

lämnas.

Sådana föreskrifter får meddelas endast om
1. det råder en synnerligen djup lågkonjunktur eller är sannolikt att en så-

dan är nära förestående, och

2. stödet bedöms inte i beaktansvärd omfattning hindra en samhällsekono-

miskt önskvärd strukturomvandling eller medföra andra betydande samhälls-
ekonomiska nackdelar.

Tidsperiod

6 §

Föreskrifter enligt 5 § ska avse en tid av tolv kalendermånader.

Förlängning av tidsperiod

7 §

Om förutsättningarna i 5 § andra stycket är uppfyllda får den tidsperiod

som anges i 6 § förlängas en gång med tolv kalendermånader.

background image

3

SFS 2013:948

Föreskrifter om förlängning får meddelas tidigast sex kalendermånader ef-

ter det att föreskrifter enligt 5 § meddelades.

Ny tidsperiod

8 §

När en sådan tidsperiod som avses i 6 eller 7 § har löpt ut, får föreskrif-

ter enligt 5 § avse en tidsperiod som infaller tidigast 24 kalendermånader från
den tidpunkt när tidsperioden löpt ut.

Förutsättningar för preliminärt stöd � gemensamma
bestämmelser

Registrering hos Skatteverket

9 §

Preliminärt stöd får lämnas endast till arbetsgivare som var registrerad

som arbetsgivare hos Skatteverket under jämförelsemånaden och som även är
registrerad som sådan när ansökan om preliminärt stöd prövas.

Näringsförbud eller skatte- och avgiftsskulder

10 §

Preliminärt stöd får inte lämnas till arbetsgivare som har näringsförbud

eller skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndig-
heten för indrivning, när ansökan om sådant stöd prövas. �r arbetsgivaren en
juridisk person, får den eller de fysiska personer som har ett betydande infly-
tande i verksamheten inte ha näringsförbud.

Krav hänförliga till arbetstagare

11 §

Preliminärt stöd får lämnas endast för arbetstagare

1. som var anställda hos arbetsgivaren under hela eller en del av jämförel-

semånaden med samma eller högre sysselsättningsgrad som under stödmåna-
den,

2. för vilka arbetsgivaren för stödmånaden var skyldig att betala arbetsgi-

varavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och

3. som inte tillhör arbetsgivarens familj.

Nivåer för arbetstids- och löneminskning

12 §

För att ge rätt till preliminärt stöd ska en arbetstagares arbetstids-

minskning vid deltagande i korttidsarbete under en avtalsperiod uppgå till

1. 20 procent av ordinarie arbetstid,
2. 40 procent av ordinarie arbetstid, eller
3. 60 procent av ordinarie arbetstid.
Har ett centralt kollektivavtal om partiell arbetsbefrielse ingåtts, ska arbets-

befrielsen motsvara arbetstidsminskningen enligt första stycket.

13 §

För att ge rätt till preliminärt stöd ska en arbetstagares löneminskning

vid deltagande i korttidsarbete under en avtalsperiod uppgå till

1. 12 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 20 procent,

background image

4

SFS 2013:948

2. 16 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 40 procent,

eller

3. 20 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 60 procent.

Stöd lämnas inte för uppsägningstid

14 §

Stöd får inte lämnas för korttidsarbete som är hänförligt till en arbetsta-

gares uppsägningstid.

Förutsättningar för preliminärt stöd när det finns kollektivavtal

15 §

För att en arbetsgivare ska ha rätt till preliminärt stöd ska, om inte an-

nat följer av 16 §, följande förutsättningar vara uppfyllda:

1. Arbetsgivaren ska vara bunden av ett kollektivavtal om korttidsarbete

som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation.

2. De närmare förutsättningarna för tillämpningen av korttidsarbete och

vilka arbetstagare som ska omfattas ska regleras i ett lokalt kollektivavtal.

3. Den arbetstids- och löneminskning som avtalats ska vara förenlig med

12 och 13 §§.

Om det inte finns någon lokal part på arbetstagarsidan, får ett avtal enligt

första stycket 2 i stället ingås mellan arbetsgivaren och den centrala arbetsta-
garorganisationen.

Förutsättningar för preliminärt stöd när det inte finns
kollektivavtal

16 §

För att en arbetsgivare som inte är bunden av ett sådant kollektivavtal

som avses i 15 § ska ha rätt till preliminärt stöd ska följande förutsättningar
vara uppfyllda:

1. Arbetstagarens deltagande i korttidsarbete ska ha stöd i skriftligt avtal

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Ett sådant avtal ska ha ingåtts efter
det att korttidsarbete aktualiserats hos arbetsgivaren.

2. Minst 70 procent av de arbetstagare inom en driftsenhet som uppfyller

kraven enligt 11 § ska delta i stödberättigat korttidsarbete under stödmåna-
den.

3. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma

för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

4. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara förenlig

med 12 och 13 §§.

Beräkning av preliminärt stöd

17 §

Underlaget för preliminärt stöd för en arbetstagare avseende en stöd-

månad ska beräknas på följande sätt. Arbetstagarens ordinarie lön ska multi-
pliceras med den avtalade arbetstidsminskningen enligt 12 § för avtalsperio-
den. Detta resultat ska minskas i proportion till det antal hela dagar arbetsta-
garen har varit frånvarande från arbetet under den del av stödmånaden som
arbetstagaren deltagit i korttidsarbete.

Preliminärt stöd betalas med ett belopp som motsvarar 43 procent av un-

derlaget enligt första stycket.

background image

5

SFS 2013:948

Ansökan om preliminärt stöd

18 §

En ansökan om preliminärt stöd ska ha kommit in till Skatteverket

inom två kalendermånader från utgången av stödmånaden. I annat fall får stöd
inte lämnas för stödmånaden.

Avstämning av preliminärt stöd

Arbetsgivarens skyldighet att göra en avstämning

19 §

En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd ska göra en avstämning

enligt 20 §.

Avstämning ska ske vid utgången av tredje kalendermånaden från den tid-

punkt då en stödperiod löpt ut. Om arbetsgivaren före denna tidpunkt under
tre på varandra följande kalendermånader inte har ansökt om preliminärt stöd,
uppkommer dock skyldigheten att göra en avstämning vid utgången av den
tremånadersperioden. Den tidpunkt då skyldigheten att göra en avstämning
uppkommit, är en avstämningstidpunkt.

En stödperiod eller den kortare period som skyldigheten att göra en av-

stämning avser, är en avstämningsperiod.

Vad avstämning innebär

20 §

En avstämning innebär att arbetsgivaren ska, för varje arbetstagare

som det preliminära stödet har avsett, bedöma om den genomsnittliga arbets-
tids- och löneminskningen som har tillämpats under respektive avtalsperiod
som avstämningsperioden består av

1. motsvarar en och samma nivå enligt 12 och 13 §§, och
2. har stöd i avtal enligt 15 eller 16 §.

Tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning

21 §

Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen under en avtals-

period är den minskning av arbetstiden som en arbetstagare har haft eller, om
han eller hon har varit frånvarande, skulle ha haft under avtalsperioden.

Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen anges i procent av

ordinarie arbetstid.

22 §

När den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen enligt 21 §

fastställs för en arbetstagare, ska hänsyn tas endast till månader eller delar av
månader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd har lämnats för ho-
nom eller henne.

Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen ska anses motsvara

en nivå enligt 12 § om den är minst lika stor som det procenttal som anges där
för respektive nivå.

Tillämpad genomsnittlig löneminskning

23 §

Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen under en avtalsperiod

är den minskning av lönen som en arbetstagare har haft eller, om han eller hon
har varit frånvarande, skulle ha haft under avtalsperioden.

background image

6

SFS 2013:948

Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen anges i procent av sum-

man av ordinarie lön under avtalsperioden avrundat till närmaste heltal.

24 §

När den tillämpade genomsnittliga löneminskningen enligt 23 § fast-

ställs för en arbetstagare, ska hänsyn tas endast till månader eller delar av må-
nader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd lämnats för honom eller
henne.

Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen ska anses motsvara en

nivå enligt 13 § om den är lika stor som det procenttal som anges där för res-
pektive nivå.

�&terbetalningsskyldighet för allt preliminärt stöd i vissa fall

25 §

Arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd som

har betalats ut för en arbetstagare under en avtalsperiod, om tillämpad genom-
snittlig arbetstids- och löneminskning beräknat på de månader eller delar av
månader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd lämnats för arbetsta-
garens deltagande i korttidsarbete inte motsvarar en och samma nivå enligt 12
och 13 §§. Detsamma gäller om något av angivna förhållanden inte har stöd i
avtal enligt 15 eller 16 §.

Beräkning av slutligt stöd om avtal justerats under avtalsperioden

26 §

En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd är skyldig att betala till-

baka skillnaden mellan preliminärt stöd och slutligt stöd, om det preliminära
stödet för en stödmånad har beräknats på en större arbetstidsminskning än den
som följer av det avtal som vid avstämningstidpunkten gäller för stödmåna-
den.

Slutligt stöd beräknas på motsvarande sätt som preliminärt stöd men base-

rat på den mindre arbetstidsminskningen.

27 §

En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd har rätt till ytterligare

stöd motsvarande skillnaden mellan preliminärt stöd och slutligt stöd, om pre-
liminärt stöd för en stödmånad har beräknats på en mindre arbetstidsminsk-
ning än den som följer av det avtal som vid avstämningstidpunkten gäller för
stödmånaden.

Slutligt stöd beräknas på motsvarande sätt som preliminärt stöd men base-

rat på den större arbetstidsminskningen.

Ytterligare stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som har näringsförbud

eller skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndig-
heten för indrivning, när frågan om sådant stöd prövas. �r arbetsgivaren en
juridisk person, får den eller de fysiska personer som har ett betydande infly-
tande i verksamheten inte ha näringsförbud.

Anmälan om avstämning

28 §

Arbetsgivaren ska ställa samman belopp som arbetsgivaren i före-

kommande fall är skyldig att betala tillbaka enligt 25 och 26 §§ och har rätt
till enligt 27 § till ett nettobelopp.

background image

7

SFS 2013:948

29 §

En arbetsgivare som är skyldig att göra en avstämning ska ge in en an-

mälan om avstämning. Anmälan ska ha kommit in till Skatteverket inom två
kalendermånader från avstämningstidpunkten. I anmälan ska det anges om ar-
betsgivaren är skyldig att betala tillbaka ett belopp efter sammanställning en-
ligt 28 §.

En arbetsgivare som efter sammanställning enligt 28 § har rätt till ytterli-

gare stöd ska begära detta i anmälan om avstämning. I annat fall betalas inte
något ytterligare stöd ut för avstämningsperioden.

Om det finns särskilda skäl, ska anstånd med att ge in anmälan om avstäm-

ning medges. Om förhållandena har ändrats så att det inte längre finns förut-
sättningar för anståndet, ska anståndet återkallas.

30 §

Om en anmälan om avstämning inte ges in inom rätt tid, är arbetsgiva-

ren skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd. Detsamma gäller en arbets-
givare som i anmälan inte anger återbetalningsskyldighet enligt 25 eller 26 §
eller anger återbetalningsskyldighet med för lågt belopp.

Arbetsgivaren ska helt eller delvis befrias från sin återbetalningsskyldighet,

om det är uppenbart oskäligt att arbetsgivaren ska betala tillbaka allt prelimi-
närt stöd.

�&terbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar

31 §

En arbetsgivare som genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något

annat sätt har förorsakat att stöd lämnats på felaktig grund eller med ett för
högt belopp, är återbetalningsskyldig för det som har betalats ut för mycket.

Om stöd i annat fall lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp,

är arbetsgivaren återbetalningsskyldig endast om denne har insett eller skäli-
gen borde ha insett felet.

Kreditering och debitering av skattekonto

32 §

Preliminärt stöd och ytterligare stöd ska tillgodoföras arbetsgivaren ge-

nom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfa-
randelagen (2011:1244).

Stödet ska krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det

att beslut om utbetalning fattats, med undantag för januari då stödet i stället
ska krediteras den 17 och i augusti den 12 eller 17.

33 §

Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig enligt denna lag, ska Skat-

teverket besluta att återkräva beloppet. Ett sådant beslut ska innehålla uppgift
om det belopp som arbetsgivaren ska betala tillbaka och när beloppet senast
ska betalas.

Senaste betalningsdagen ska bestämmas till den 12 eller 26 i en månad, i

januari den 17 eller 26, i augusti den 12, 17 eller 26 och i december den 12
eller 27, och tidigast 30 dagar efter beslutet.

Det belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka ska debiteras ett

sådant skattekonto som avses i 61

kap. 1 § skatteförfarandelagen

(2011:1244).

34 §

I fråga om stöd enligt denna lag gäller vad som sägs i skatteförfarande-

lagen (2011:1244) om

background image

8

SFS 2013:948

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

1. inbetalning till det särskilda kontot för skattebetalningar i 62 kap. 2 §,
2. avräkning i 62 kap. 11�14 §§,
3. vilken skatt eller avgift som är betald i 62 kap. 15 §,
4. inbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon i 62 kap.

19 §,

5. anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap. 2, 4�6, 8�10, 13,

15, 16, 22 och 23 §§,

6. återbetalning av skatter och avgifter i 64 kap. 2, 4, 9 och 10 §§,
7. ränta i 65 kap. 2�4, 7, 8, 13�16 och 18 §§,
8. besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 §,
9. indrivning i 70 kap., och
10. övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.
En fordran enligt denna lag ska vid tillämpningen av lagen (1982:188) om

preskription av skattefordringar m.m. anses vara en sådan fordran som har på-
förts enligt skatteförfarandelagen.

Kontroll

35 §

En arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd ska ge Skatteverket

tillfälle att granska verksamheten med avseende på arbetsgivarens rätt till stöd
och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

36 §

Skatteverket får förelägga en arbetsgivare att fullgöra sina skyldigheter

enligt 35 §.

Ett föreläggande får förenas med vite. Ett föreläggande får dock inte för-

enas med vite om det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har
begått en gärning som är straffbelagd, och föreläggandet avser utredning av
en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.

Handläggande myndighet

37 §

Frågor enligt denna lag, utom frågor som avses i 5�8 §§, prövas av

Skatteverket.

�verklagande

38 §

Beslut enligt denna lag överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut enligt 5�
8 §§ och beslut om sådant anstånd som avses i 63 kap. 23 § skatteförfarande-
lagen (2011:1244) får dock inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)