SFS 2013:949 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

130949.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PFADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PFADOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PFADOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PFADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PFADOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:PFADOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:PFADOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:PFADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:PFADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PFADOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PFADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PFADOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PFADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PFADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PFADOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:PFADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:PFADOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PFADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om socialf�rs�kringsbalken</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 25 kap. 19 �, 26 kap. 9 � och 59 kap. 24 � samt rubriken n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">efter 26 kap. 8 � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i balken ska inf�ras en ny paragraf, 26 kap. 18 a �, samt n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 26 kap. 18 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>25 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:418px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:418px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Som sjukpenninggrundande inkomst av anst�llning r�knas inte ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ning som en idrottsut�vare f�r fr�n en ideell f�rening som har till �ndam�l att<br/>fr�mja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 46 och 10 �� inkomstskatte-<br/>lagen (1999:1229), om ers�ttningen fr�n f�reningen under �ret kan antas bli<br/>mindre �n ett halvt prisbasbelopp.</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>26 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:557px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Sjukpenninggrundande inkomst vid avbrott eller inskr�nkning av <br/>f�rv�rvsarbete (SGI-skyddad tid)</b></p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:600px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">SGI-skydd inneb�r att den sjukpenninggrundande inkomsten f�r tid d�</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">den f�rs�krade avbryter eller inskr�nker sitt f�rv�rvsarbete av n�got sk�l som<br/>anges i 1118 a �� (SGI-skyddad tid) ber�knas med utg�ngspunkt i f�rh�llan-<br/>dena n�rmast f�re avbrottet eller inskr�nkningen, om den sjukpenninggrun-<br/>dande inkomsten d�rigenom blir h�gre �n om den hade ber�knats med beak-<br/>tande av f�rh�llandena under avbrottet eller inskr�nkningen.</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som f�reskrivs i denna paragraf g�ller dock inte n�r 7 � 1, 3 eller 4 �r</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till�mplig.</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Korttidsarbete</i></p> <p style="position:absolute;top:792px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>18 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:792px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft10">SGI-skydd g�ller under tid d� den f�rs�krade deltar i korttidsarbete</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">som ber�ttigar arbetsgivaren till prelimin�rt st�d enligt lagen (2013:948) om<br/>st�d vid korttidsarbete.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:949</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:949</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>59 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Som pensionsgrundande inkomst av anst�llning r�knas inte ers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">som en idrottsut�vare f�r fr�n en ideell f�rening som har till �ndam�l att<br/>fr�mja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 46 och 10 �� inkomstskatte-<br/>lagen (1999:1229), om ers�ttningen fr�n f�reningen under ett �r �r mindre �n<br/>h�lften av det f�r �ret g�llande prisbasbeloppet.</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:252px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">LENA ADELSOHN LILJEROTH</p> <p style="position:absolute;top:269px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;

utf�rdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om socialf�rs�kringsbalken

dels att 25 kap. 19 �, 26 kap. 9 � och 59 kap. 24 � samt rubriken n�rmast

efter 26 kap. 8 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i balken ska inf�ras en ny paragraf, 26 kap. 18 a �, samt n�rmast

f�re 26 kap. 18 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

25 kap.

19 �

Som sjukpenninggrundande inkomst av anst�llning r�knas inte ers�tt-

ning som en idrottsut�vare f�r fr�n en ideell f�rening som har till �ndam�l att
fr�mja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 46 och 10 �� inkomstskatte-
lagen (1999:1229), om ers�ttningen fr�n f�reningen under �ret kan antas bli
mindre �n ett halvt prisbasbelopp.

26 kap.

Sjukpenninggrundande inkomst vid avbrott eller inskr�nkning av
f�rv�rvsarbete (SGI-skyddad tid)

9 �

SGI-skydd inneb�r att den sjukpenninggrundande inkomsten f�r tid d�

den f�rs�krade avbryter eller inskr�nker sitt f�rv�rvsarbete av n�got sk�l som
anges i 1118 a �� (SGI-skyddad tid) ber�knas med utg�ngspunkt i f�rh�llan-
dena n�rmast f�re avbrottet eller inskr�nkningen, om den sjukpenninggrun-
dande inkomsten d�rigenom blir h�gre �n om den hade ber�knats med beak-
tande av f�rh�llandena under avbrottet eller inskr�nkningen.

Det som f�reskrivs i denna paragraf g�ller dock inte n�r 7 � 1, 3 eller 4 �r

till�mplig.

Korttidsarbete

18 a �

SGI-skydd g�ller under tid d� den f�rs�krade deltar i korttidsarbete

som ber�ttigar arbetsgivaren till prelimin�rt st�d enligt lagen (2013:948) om
st�d vid korttidsarbete.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

SFS 2013:949

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:949

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

59 kap.

24 �

Som pensionsgrundande inkomst av anst�llning r�knas inte ers�ttning

som en idrottsut�vare f�r fr�n en ideell f�rening som har till �ndam�l att
fr�mja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 46 och 10 �� inkomstskatte-
lagen (1999:1229), om ers�ttningen fr�n f�reningen under ett �r �r mindre �n
h�lften av det f�r �ret g�llande prisbasbeloppet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;