SFS 2013:949 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

130949.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 25 kap. 19 §, 26 kap. 9 § och 59 kap. 24 § samt rubriken närmast

efter 26 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 26 kap. 18 a §, samt närmast

före 26 kap. 18 a § en ny rubrik av följande lydelse.

25 kap.

19 §

Som sjukpenninggrundande inkomst av anställning räknas inte ersätt-

ning som en idrottsutövare får från en ideell förening som har till ändamål att
främja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 4�6 och 10 §§ inkomstskatte-
lagen (1999:1229), om ersättningen från föreningen under året kan antas bli
mindre än ett halvt prisbasbelopp.

26 kap.

Sjukpenninggrundande inkomst vid avbrott eller inskränkning av
förvärvsarbete (SGI-skyddad tid)

9 §

SGI-skydd innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten för tid då

den försäkrade avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete av något skäl som
anges i 11�18 a §§ (SGI-skyddad tid) beräknas med utgångspunkt i förhållan-
dena närmast före avbrottet eller inskränkningen, om den sjukpenninggrun-
dande inkomsten därigenom blir högre än om den hade beräknats med beak-
tande av förhållandena under avbrottet eller inskränkningen.

Det som föreskrivs i denna paragraf gäller dock inte när 7 § 1, 3 eller 4 är

tillämplig.

Korttidsarbete

18 a §

SGI-skydd gäller under tid då den försäkrade deltar i korttidsarbete

som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om
stöd vid korttidsarbete.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

SFS 2013:949

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:949

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

59 kap.

24 §

Som pensionsgrundande inkomst av anställning räknas inte ersättning

som en idrottsutövare får från en ideell förening som har till ändamål att
främja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 4�6 och 10 §§ inkomstskatte-
lagen (1999:1229), om ersättningen från föreningen under ett år är mindre än
hälften av det för året gällande prisbasbeloppet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)