SFS 2013:950 Lag om ändring i semesterlagen (1977:480)

130950.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i semesterlagen (1977:480);

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 och 13 §§ samt rubriken närmast

före 13 § semesterlagen (1977:480) ska ha följande lydelse.

7 §

2

Antalet semesterdagar med semesterlön beräknas på följande sätt. Från

de dagar arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren under intjänande-
året (anställningstiden) subtraheras de dagar då arbetstagaren varit helt från-
varande från arbetet utan lön. Frånvaro som beror på semesterledighet, per-
mittering, korttidsarbete eller ledighet som enligt 17�17 b §§ är semesterlöne-
grundande, liksom arbetsfria dagar som infaller under sådana frånvaroperio-
der, ska dock räknas in i anställningstiden. Differensen divideras med antalet
dagar under intjänandeåret. Kvoten multipliceras med tjugofem. Om ett brutet
tal då uppstår, avrundas detta till närmast högre hela tal.

Semesterledighet vid permittering eller korttidsarbete

13 §

3

Beslutar en arbetsgivare om permittering som arbetstagaren inte hade

anledning att räkna med när besked lämnades enligt 8 §, har arbetstagaren rätt
att avstå från utlagd semesterledighet utan semesterlön, om ledigheten sam-
manfaller med permitteringsperioden.

Har en arbetstagare lämnat besked enligt 8 § innan han eller hon fått infor-

mation om hur arbetstiden ska läggas ut vid korttidsarbete, har arbetstagaren
rätt att avstå från utlagd semesterledighet utan semesterlön, om semesterle-
digheten sammanfaller med tid då arbetstagaren ska vara helt frånvarande på
grund av korttidsarbete.

Första och andra styckena gäller dock endast om arbetstagaren underrättar

arbetsgivaren senast två veckor före semesterledighetens början. Får arbetsta-
garen först senare kännedom om permitteringen eller hur arbetstiden ska läg-
gas ut vid korttidsarbete, får arbetstagaren avstå från semesterledigheten om
han eller hon utan dröjsmål underrättar arbetsgivaren. Har semesterledigheten
då inletts, upphör ledigheten vid utgången av den dag då arbetsgivaren under-
rättades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2009:1439.

3 Senaste lydelse 2009:1439.

SFS 2013:950

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:950

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)