SFS 2013:950 Lag om ändring i semesterlagen (1977:480)

130950.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PFJELK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PFJELL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PFJELL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PFJELK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PFJELL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:PFJELL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:PFJELK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:PFJELK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PFJELL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PFJELK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PFJELK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PFJELK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PFJELL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:PFJELK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PFJELK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i semesterlagen (1977:480);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 7 och 13 �� samt rubriken n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 13 � semesterlagen (1977:480) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Antalet semesterdagar med semesterl�n ber�knas p� f�ljande s�tt. Fr�n</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">de dagar arbetstagaren har varit anst�lld hos arbetsgivaren under intj�nande-<br/>�ret (anst�llningstiden) subtraheras de dagar d� arbetstagaren varit helt fr�n-<br/>varande fr�n arbetet utan l�n. Fr�nvaro som beror p� semesterledighet, per-<br/>mittering, korttidsarbete eller ledighet som enligt 1717 b �� �r semesterl�ne-<br/>grundande, liksom arbetsfria dagar som infaller under s�dana fr�nvaroperio-<br/>der, ska dock r�knas in i anst�llningstiden. Differensen divideras med antalet<br/>dagar under intj�nande�ret. Kvoten multipliceras med tjugofem. Om ett brutet<br/>tal d� uppst�r, avrundas detta till n�rmast h�gre hela tal.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Semesterledighet vid permittering eller korttidsarbete</b></p> <p style="position:absolute;top:540px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslutar en arbetsgivare om permittering som arbetstagaren inte hade</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">anledning att r�kna med n�r besked l�mnades enligt 8 �, har arbetstagaren r�tt<br/>att avst� fr�n utlagd semesterledighet utan semesterl�n, om ledigheten sam-<br/>manfaller med permitteringsperioden.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Har en arbetstagare l�mnat besked enligt 8 � innan han eller hon f�tt infor-</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">mation om hur arbetstiden ska l�ggas ut vid korttidsarbete, har arbetstagaren<br/>r�tt att avst� fr�n utlagd semesterledighet utan semesterl�n, om semesterle-<br/>digheten sammanfaller med tid d� arbetstagaren ska vara helt fr�nvarande p�<br/>grund av korttidsarbete.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta och andra styckena g�ller dock endast om arbetstagaren underr�ttar</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">arbetsgivaren senast tv� veckor f�re semesterledighetens b�rjan. F�r arbetsta-<br/>garen f�rst senare k�nnedom om permitteringen eller hur arbetstiden ska l�g-<br/>gas ut vid korttidsarbete, f�r arbetstagaren avst� fr�n semesterledigheten om<br/>han eller hon utan dr�jsm�l underr�ttar arbetsgivaren. Har semesterledigheten<br/>d� inletts, upph�r ledigheten vid utg�ngen av den dag d� arbetsgivaren under-<br/>r�ttades.</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:1439.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2009:1439.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:950</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:950</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ELISABETH SVANTESSON</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Monica Rodrigo<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i semesterlagen (1977:480);

utf�rdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 7 och 13 �� samt rubriken n�rmast

f�re 13 � semesterlagen (1977:480) ska ha f�ljande lydelse.

7 �

2

Antalet semesterdagar med semesterl�n ber�knas p� f�ljande s�tt. Fr�n

de dagar arbetstagaren har varit anst�lld hos arbetsgivaren under intj�nande-
�ret (anst�llningstiden) subtraheras de dagar d� arbetstagaren varit helt fr�n-
varande fr�n arbetet utan l�n. Fr�nvaro som beror p� semesterledighet, per-
mittering, korttidsarbete eller ledighet som enligt 1717 b �� �r semesterl�ne-
grundande, liksom arbetsfria dagar som infaller under s�dana fr�nvaroperio-
der, ska dock r�knas in i anst�llningstiden. Differensen divideras med antalet
dagar under intj�nande�ret. Kvoten multipliceras med tjugofem. Om ett brutet
tal d� uppst�r, avrundas detta till n�rmast h�gre hela tal.

Semesterledighet vid permittering eller korttidsarbete

13 �

3

Beslutar en arbetsgivare om permittering som arbetstagaren inte hade

anledning att r�kna med n�r besked l�mnades enligt 8 �, har arbetstagaren r�tt
att avst� fr�n utlagd semesterledighet utan semesterl�n, om ledigheten sam-
manfaller med permitteringsperioden.

Har en arbetstagare l�mnat besked enligt 8 � innan han eller hon f�tt infor-

mation om hur arbetstiden ska l�ggas ut vid korttidsarbete, har arbetstagaren
r�tt att avst� fr�n utlagd semesterledighet utan semesterl�n, om semesterle-
digheten sammanfaller med tid d� arbetstagaren ska vara helt fr�nvarande p�
grund av korttidsarbete.

F�rsta och andra styckena g�ller dock endast om arbetstagaren underr�ttar

arbetsgivaren senast tv� veckor f�re semesterledighetens b�rjan. F�r arbetsta-
garen f�rst senare k�nnedom om permitteringen eller hur arbetstiden ska l�g-
gas ut vid korttidsarbete, f�r arbetstagaren avst� fr�n semesterledigheten om
han eller hon utan dr�jsm�l underr�ttar arbetsgivaren. Har semesterledigheten
d� inletts, upph�r ledigheten vid utg�ngen av den dag d� arbetsgivaren under-
r�ttades.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2009:1439.

3 Senaste lydelse 2009:1439.

SFS 2013:950

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:950

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

P� regeringens v�gnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;