SFS 2013:953 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

130953.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PHGACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PHGACE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PHGACE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PHGACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PHGACE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:PHGACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:PHGACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PHGACE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PHGACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PHGACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:PHGACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1991:591) om s�rskild <br/>inkomstskatt f�r utomlands bosatta artister m.fl.;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 8 � lagen (1991:591) om s�rskild in-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">komstskatt f�r utomlands bosatta artister m.fl. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Fr�n skatteplikt enligt denna lag undantas</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande f�r,<br/>2. inkomst av n�ringsverksamhet som h�nf�r sig till fast driftst�lle i Sve-</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rige,</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. inkomst av royalty eller periodiskt utg�ende avgift f�r utnyttjande av</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">materiella eller immateriella tillg�ngar,</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. inkomst som �r undantagen fr�n beskattning p� grund av best�mmelse i</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dubbelbeskattningsavtal,</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. vederlag f�r n�dv�ndig resa eller transport samt f�rm�n av kost och logi</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">i samband med inkomsternas f�rv�rvande eller f�r styrkta kostnader h�rf�r,</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. ers�ttning i annan form �n kontanter och d�rmed likst�llt vederlag, om</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">det sammanlagda v�rdet fr�n en utbetalare under en redovisningsperiod upp-<br/>g�r till h�gst 0,03 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbal-<br/>ken, avrundat till n�rmaste hundratal kronor,</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. inkomster enligt 7 � andra stycket, om arrang�ren i allt v�sentligt mot-</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">svarar en s�dan ideell f�rening som uppfyller kraven i 7 kap. 46 och 10 ��<br/>inkomstskattelagen (1999:1229) och skattskyldighet enligt den lagen inte<br/>hade f�relegat f�r inkomsterna om arrang�ren hade varit en s�dan f�rening.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpning av f�rsta stycket 3 ska ers�ttning fr�n ljudradio eller televi-</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">sion anses som inkomst av royalty eller periodvis utg�ende avgift till den del<br/>den inte avser f�rstag�ngss�ndning fr�n s�ndare h�r i riket.</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014 och till�mpas p� inkomster som</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">uppb�rs efter utg�ngen av 2013.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Peter Ljungqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2010:1247.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:953</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1991:591) om s�rskild
inkomstskatt f�r utomlands bosatta artister m.fl.;

utf�rdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 8 � lagen (1991:591) om s�rskild in-

komstskatt f�r utomlands bosatta artister m.fl. ska ha f�ljande lydelse.

8 �

2

Fr�n skatteplikt enligt denna lag undantas

1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande f�r,
2. inkomst av n�ringsverksamhet som h�nf�r sig till fast driftst�lle i Sve-

rige,

3. inkomst av royalty eller periodiskt utg�ende avgift f�r utnyttjande av

materiella eller immateriella tillg�ngar,

4. inkomst som �r undantagen fr�n beskattning p� grund av best�mmelse i

dubbelbeskattningsavtal,

5. vederlag f�r n�dv�ndig resa eller transport samt f�rm�n av kost och logi

i samband med inkomsternas f�rv�rvande eller f�r styrkta kostnader h�rf�r,

6. ers�ttning i annan form �n kontanter och d�rmed likst�llt vederlag, om

det sammanlagda v�rdet fr�n en utbetalare under en redovisningsperiod upp-
g�r till h�gst 0,03 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbal-
ken, avrundat till n�rmaste hundratal kronor,

7. inkomster enligt 7 � andra stycket, om arrang�ren i allt v�sentligt mot-

svarar en s�dan ideell f�rening som uppfyller kraven i 7 kap. 46 och 10 ��
inkomstskattelagen (1999:1229) och skattskyldighet enligt den lagen inte
hade f�relegat f�r inkomsterna om arrang�ren hade varit en s�dan f�rening.

Vid till�mpning av f�rsta stycket 3 ska ers�ttning fr�n ljudradio eller televi-

sion anses som inkomst av royalty eller periodvis utg�ende avgift till den del
den inte avser f�rstag�ngss�ndning fr�n s�ndare h�r i riket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014 och till�mpas p� inkomster som

uppb�rs efter utg�ngen av 2013.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2010:1247.

SFS 2013:953

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;