SFS 2013:953 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

130953.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1991:591) om särskild in-

komstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska ha följande lydelse.

8 §

2

Från skatteplikt enligt denna lag undantas

1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får,
2. inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fast driftställe i Sve-

rige,

3. inkomst av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av

materiella eller immateriella tillgångar,

4. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i

dubbelbeskattningsavtal,

5. vederlag för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och logi

i samband med inkomsternas förvärvande eller för styrkta kostnader härför,

6. ersättning i annan form än kontanter och därmed likställt vederlag, om

det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod upp-
går till högst 0,03 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbal-
ken, avrundat till närmaste hundratal kronor,

7. inkomster enligt 7 § andra stycket, om arrangören i allt väsentligt mot-

svarar en sådan ideell förening som uppfyller kraven i 7 kap. 4�6 och 10 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) och skattskyldighet enligt den lagen inte
hade förelegat för inkomsterna om arrangören hade varit en sådan förening.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska ersättning från ljudradio eller televi-

sion anses som inkomst av royalty eller periodvis utgående avgift till den del
den inte avser förstagångssändning från sändare här i riket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på inkomster som

uppbärs efter utgången av 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2010:1247.

SFS 2013:953

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013