SFS 2013:957 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

130957.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 3 a–3 d §§ lagen (1994:1776)

om skatt på energi ska ha följande lydelse.

7 kap.

3 a §

2

För annat bränsle än som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3

och som en skattskyldig förbrukat eller sålt som motorbränsle, får den skatt-
skyldige göra avdrag för energiskatt med 100 procent och för koldioxidskatt
med 100 procent av skatten på den andel av motorbränslet som utgörs av be-
ståndsdel som framställts av biomassa.

Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas

av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhets-
kriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Första stycket gäller dock inte för biogas.

3 b §

3

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3 och som

en skattskyldig förbrukat eller sålt som motorbränsle, får den skattskyldige
göra avdrag för koldioxidskatt med 100 procent av koldioxidskatten på den
andel av motorbränslet som utgörs av beståndsdel som framställts av bio-
massa.

Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas

av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhets-
kriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

3 c §

4

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 och som en

skattskyldig förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige göra
avdrag för energiskatt med viss procentuell andel av energiskatten på den an-
del av motorbränslet som utgörs av beståndsdel som framställts av biomassa.

Med procentuell andel i första stycket förstås 100 procent minskat med

kvoten mellan energiinnehållet i beståndsdelen och 0,0326 GJ per liter.

Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas

av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhets-
kriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2012:798.

3 Senaste lydelse 2012:798.

4 Senaste lydelse 2012:798. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

SFS 2013:957

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:957

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

3 d §

5

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och som en skatt-

skyldig förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige göra av-
drag för energiskatt med viss procentuell andel av energiskatten på den andel
av motorbränslet som utgörs av beståndsdel som framställts av biomassa.

Med procentuell andel i första stycket förstås 100 procent minskat med

kvoten mellan energiinnehållet i beståndsdelen och 0,0359 GJ per liter.

Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas

av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhets-
kriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmel-

ser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2012:798.