SFS 2013:958 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

130958.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring

dels att 10, 13, 15 a och 17 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 16 d §, av följande lydelse.

10 §

2

Ersättning enligt denna lag lämnas inte till en sökande som

1. deltar i utbildning,
2. är permitterad utan lön,
3. är tjänstledig utan lön,
4. har rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare, eller

5. deltar i korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd

enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas inte till personer som enligt

37 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har uteslutits från
medlemskap under en tid av ett år från uteslutningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om undantag från första stycket samt om de villkor för rätt till ersätt-
ning som i sådana fall ska gälla.

13 §

3

Som tid med förvärvsarbete anses även tid då den sökande

1. haft semester,
2. varit ledig med helt eller delvis bibehållen lön av någon annan anledning

än sjukdom, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller
barns födelse, eller

3. på grund av anställningens upphörande får avgångsvederlag eller ekono-

miskt skadestånd som motsvarar lön.

Tid med avgångsvederlag beräknas med utgångspunkt i avgångsvederla-

gets storlek i förhållande till den sökandes genomsnittliga inkomst per månad
i anställningen under en viss period. Tid med ekonomiskt skadestånd som
motsvarar lön beräknas till det antal månader som ersättningen avser. Rege-
ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare
föreskrifter om beräkningen.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2013:152.

3 Senaste lydelse 2006:470.

SFS 2013:958

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:958

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Tid med arbetstidsminskning eller partiell arbetsbefrielse som berättigar ar-

betsgivaren till preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttids-
arbete ska dock inte jämställas med förvärvsarbete enligt första stycket 2.

15 a §

4

Med ramtid avses de tolv månader som närmast föregått den månad

när den sökande anmält sig som arbetslös hos den offentliga arbetsförmed-
lingen. Om anmälningsmånaden innehåller förvärvsarbete, tid med föräldra-
penning eller totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i
ett arbetsvillkor, ska den dock ingå i ramtiden.

Av 16–17 a §§ följer att viss tid är överhoppningsbar vid fastställande av

ramtiden.

En månad som innehåller förvärvsarbete, tid med föräldrapenning eller to-

talförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett arbetsvill-
kor är dock inte överhoppningsbar.

Tredje stycket gäller inte för en sökande som avses i 16 d §.

16 d §

När ramtid ska bestämmas räknas inte heller månader då den sö-

kande har deltagit i korttidsarbete för vilket preliminärt stöd har lämnats en-
ligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, om det inte är förmånligare
för sökanden att sådan tid räknas med.

Om sökanden har deltagit i korttidsarbete under en sammanhängande pe-

riod och arbetsgivaren har fått preliminärt stöd för någon del av denna period
men ansökan om sådant stöd ännu inte har lämnats in eller prövats för aktuell
månad, ska ramtid enligt första stycket bestämmas på samma sätt som när
preliminärt stöd har lämnats för månaden.

17 a §

5

Tid som enligt 16, 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 17 eller 23 § inte ska räk-

nas in i ramtiden får omfatta högst fem år.

Detta gäller dock inte för en sökande som avses i 16 c § första stycket 1.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:2030.

5 Senaste lydelse 2010:2031.