SFS 2013:961 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

130961.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen

(2000:980)

dels att 2 kap. 19 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 11�13 §§ och

2 kap. 29�31 §§, samt närmast före 1 kap. 11 och 13 §§ och 2 kap. 29 § nya
rubriker av följande lydelse.

1 kap.

Forskning och utveckling

11 §

Med forskning avses i denna lag systematiskt och kvalificerat arbete

med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap.

12 §

Med utveckling avses i denna lag systematiskt och kvalificerat arbete

med att i kommersiellt syfte använda resultatet av forskning för att utveckla
nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan
existerande sådana.

Koncern

13 §

Med koncern avses vid tillämpning av 2 kap. 31 § en koncern av så-

dant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

2 kap.

19 §

2

En ersättning till en idrottsutövare från en ideell förening som har till

ändamål att främja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 4�6 och 10 §§ in-
komstskattelagen (1999:1229) är avgiftsfri, om ersättningen från föreningen
under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2010:1282.

SFS 2013:961

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:961

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Avdrag för personer som arbetar med forskning eller utveckling

29 §

3

Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna ska avdrag göras enligt 31 §,

om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning till en person som
arbetar med forskning eller utveckling.

Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av första stycket inte av-

ses sådan ersättning på vilken avgifter ska betalas enligt 27 eller 28 §.

30 §

4

Avdrag enligt 31 § får göras bara om personen under kalendermåna-

den har arbetat med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige under
minst tre fjärdedelar och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid.

Om villkoren i första stycket inte är uppfyllda, får avdrag enligt 31 § ändå

göras om avdrag enligt första stycket har fått göras under var och en av de
närmast föregående fyra kalendermånaderna.

Avdrag enligt andra stycket får inte göras om orsaken till att villkoren en-

ligt första stycket inte är uppfyllda är att personen har fått ändrade arbetsupp-
gifter.

31 §

Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna på avgiftspliktig ersättning till

en person som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras med
10 procent av avgiftsunderlaget för denna person. Avdraget får inte medföra
att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 26 §. Det samman-
lagda avdraget för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveck-
ling hos den avgiftsskyldige får inte överstiga 230 000 kronor.

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgifts-

skyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få
göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i första
hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av mo-
derföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som moderfö-
retaget bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 29�31 §§ tillämpas på ersättning som

betalas ut efter den 31 december 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

3 Tidigare 2 kap. 29 § upphävd genom 2006:1345.

4 Tidigare 2 kap. 30 § upphävd genom 2006:1345.