SFS 2013:961 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

130961.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PMEGPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PMEGPJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PMEGPJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PMEGPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PMEHAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:PMEGPJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:PMEGPJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:PMEGPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:PMEGPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PMEGPJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PMEGPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PMEGPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PMEGPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PMEGPJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:PMEGPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:PMEHAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:PMEGPJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:PMEGPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:PMEGPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PMEGPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i socialavgiftslagen (2000:980);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om socialavgiftslagen</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2000:980)</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 2 kap. 19 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras sex nya paragrafer, 1 kap. 1113 �� och</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">2 kap. 2931 ��, samt n�rmast f�re 1 kap. 11 och 13 �� och 2 kap. 29 � nya<br/>rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Forskning och utveckling</i></p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:461px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Med forskning avses i denna lag systematiskt och kvalificerat arbete</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap.</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:513px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Med utveckling avses i denna lag systematiskt och kvalificerat arbete</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">med att i kommersiellt syfte anv�nda resultatet av forskning f�r att utveckla<br/>nya varor, tj�nster eller produktionsprocesser eller v�sentligt f�rb�ttra redan<br/>existerande s�dana.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Koncern</i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Med koncern avses vid till�mpning av 2 kap. 31 � en koncern av s�-</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dant slag som anges i 1 kap. 4 � �rsredovisningslagen (1995:1554).</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:722px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">En ers�ttning till en idrottsut�vare fr�n en ideell f�rening som har till</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">�ndam�l att fr�mja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 46 och 10 �� in-<br/>komstskattelagen (1999:1229) �r avgiftsfri, om ers�ttningen fr�n f�reningen<br/>under �ret inte har uppg�tt till ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 ��<br/>socialf�rs�kringsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2010:1282.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:961</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:961</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Avdrag f�r personer som arbetar med forskning eller utveckling</i></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid ber�kning av arbetsgivaravgifterna ska avdrag g�ras enligt 31 �,</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ers�ttning till en person som<br/>arbetar med forskning eller utveckling.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Med avgiftspliktig ers�ttning ska vid till�mpning av f�rsta stycket inte av-</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ses s�dan ers�ttning p� vilken avgifter ska betalas enligt 27 eller 28 �.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:179px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Avdrag enligt 31 � f�r g�ras bara om personen under kalenderm�na-</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">den har arbetat med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige under<br/>minst tre fj�rdedelar och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid.</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om villkoren i f�rsta stycket inte �r uppfyllda, f�r avdrag enligt 31 � �nd�</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">g�ras om avdrag enligt f�rsta stycket har f�tt g�ras under var och en av de<br/>n�rmast f�reg�ende fyra kalenderm�naderna.</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Avdrag enligt andra stycket f�r inte g�ras om orsaken till att villkoren en-</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">ligt f�rsta stycket inte �r uppfyllda �r att personen har f�tt �ndrade arbetsupp-<br/>gifter.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid ber�kning av arbetsgivaravgifterna p� avgiftspliktig ers�ttning till</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">en person som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag g�ras med<br/>10 procent av avgiftsunderlaget f�r denna person. Avdraget f�r inte medf�ra<br/>att avgifterna understiger �lderspensionsavgiften enligt 26 �. Det samman-<br/>lagda avdraget f�r samtliga personer som arbetar med forskning eller utveck-<br/>ling hos den avgiftsskyldige f�r inte �verstiga 230 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid bed�mningen av avdragsr�tten enligt f�rsta stycket ska flera avgifts-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">skyldiga som ing�r i samma koncern och som uppfyller villkoren f�r att f�<br/>g�ra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett s�dant fall i f�rsta<br/>hand g�ras av moderf�retaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av mo-<br/>derf�retaget, f�r det utnyttjas av dotterf�retagen i den ordning som moderf�-<br/>retaget best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.<br/>2. De nya best�mmelserna i 2 kap. 2931 �� till�mpas p� ers�ttning som</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">betalas ut efter den 31 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft27">Peter Ljungqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Tidigare 2 kap. 29 � upph�vd genom 2006:1345.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">4 Tidigare 2 kap. 30 � upph�vd genom 2006:1345.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i socialavgiftslagen (2000:980);

utf�rdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om socialavgiftslagen

(2000:980)

dels att 2 kap. 19 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras sex nya paragrafer, 1 kap. 1113 �� och

2 kap. 2931 ��, samt n�rmast f�re 1 kap. 11 och 13 �� och 2 kap. 29 � nya
rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.

Forskning och utveckling

11 �

Med forskning avses i denna lag systematiskt och kvalificerat arbete

med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap.

12 �

Med utveckling avses i denna lag systematiskt och kvalificerat arbete

med att i kommersiellt syfte anv�nda resultatet av forskning f�r att utveckla
nya varor, tj�nster eller produktionsprocesser eller v�sentligt f�rb�ttra redan
existerande s�dana.

Koncern

13 �

Med koncern avses vid till�mpning av 2 kap. 31 � en koncern av s�-

dant slag som anges i 1 kap. 4 � �rsredovisningslagen (1995:1554).

2 kap.

19 �

2

En ers�ttning till en idrottsut�vare fr�n en ideell f�rening som har till

�ndam�l att fr�mja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 46 och 10 �� in-
komstskattelagen (1999:1229) �r avgiftsfri, om ers�ttningen fr�n f�reningen
under �ret inte har uppg�tt till ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 ��
socialf�rs�kringsbalken.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2010:1282.

SFS 2013:961

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:961

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Avdrag f�r personer som arbetar med forskning eller utveckling

29 �

3

Vid ber�kning av arbetsgivaravgifterna ska avdrag g�ras enligt 31 �,

om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ers�ttning till en person som
arbetar med forskning eller utveckling.

Med avgiftspliktig ers�ttning ska vid till�mpning av f�rsta stycket inte av-

ses s�dan ers�ttning p� vilken avgifter ska betalas enligt 27 eller 28 �.

30 �

4

Avdrag enligt 31 � f�r g�ras bara om personen under kalenderm�na-

den har arbetat med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige under
minst tre fj�rdedelar och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid.

Om villkoren i f�rsta stycket inte �r uppfyllda, f�r avdrag enligt 31 � �nd�

g�ras om avdrag enligt f�rsta stycket har f�tt g�ras under var och en av de
n�rmast f�reg�ende fyra kalenderm�naderna.

Avdrag enligt andra stycket f�r inte g�ras om orsaken till att villkoren en-

ligt f�rsta stycket inte �r uppfyllda �r att personen har f�tt �ndrade arbetsupp-
gifter.

31 �

Vid ber�kning av arbetsgivaravgifterna p� avgiftspliktig ers�ttning till

en person som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag g�ras med
10 procent av avgiftsunderlaget f�r denna person. Avdraget f�r inte medf�ra
att avgifterna understiger �lderspensionsavgiften enligt 26 �. Det samman-
lagda avdraget f�r samtliga personer som arbetar med forskning eller utveck-
ling hos den avgiftsskyldige f�r inte �verstiga 230 000 kronor.

Vid bed�mningen av avdragsr�tten enligt f�rsta stycket ska flera avgifts-

skyldiga som ing�r i samma koncern och som uppfyller villkoren f�r att f�
g�ra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett s�dant fall i f�rsta
hand g�ras av moderf�retaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av mo-
derf�retaget, f�r det utnyttjas av dotterf�retagen i den ordning som moderf�-
retaget best�mmer.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.
2. De nya best�mmelserna i 2 kap. 2931 �� till�mpas p� ers�ttning som

betalas ut efter den 31 december 2013.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

3 Tidigare 2 kap. 29 � upph�vd genom 2006:1345.

4 Tidigare 2 kap. 30 � upph�vd genom 2006:1345.

;