SFS 2013:962 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

130962.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (2000:981) om fördel-

ning av socialavgifter ska ha följande lydelse.

11 §

2

Influtna arbetsgivaravgifter ska fördelas mellan avgiftsändamålen en-

ligt beslut om arbetsgivaravgifter som följer av 53 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244). Avdrag som görs enligt 2

kap. 31 § socialavgiftslagen

(2000:980) och avdrag som görs enligt 5 § lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska i första hand avse arbets-
marknadsavgiften och därefter i angiven ordning sjukförsäkringsavgiften, för-
äldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgif-
ten.

Bestämmelserna i första stycket ska tillämpas också på avgifts- och ränte-

belopp som betalas ut till arbetsgivare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om fördelningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2011:1404.

SFS 2013:962

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013