SFS 2013:962 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

130962.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PNBAGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PNBAGP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PNBAGP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PNBAGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PNBAGP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:PNBAGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:PNBAGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PNBAGP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PNBAGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PNBAGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:PNBAGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:981) om f�rdelning av <br/>socialavgifter;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 11 � lagen (2000:981) om f�rdel-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ning av socialavgifter ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Influtna arbetsgivaravgifter ska f�rdelas mellan avgifts�ndam�len en-</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ligt beslut om arbetsgivaravgifter som f�ljer av 53 kap. skattef�rfarandelagen<br/>(2011:1244). Avdrag som g�rs enligt 2 </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft10">kap. 31 � socialavgiftslagen</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">(2000:980) och avdrag som g�rs enligt 5 � lagen (2001:1170) om s�rskilda<br/>avdrag i vissa fall vid avgiftsber�kningen enligt lagen (1994:1920) om allm�n<br/>l�neavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska i f�rsta hand avse arbets-<br/>marknadsavgiften och d�refter i angiven ordning sjukf�rs�kringsavgiften, f�r-<br/>�ldraf�rs�kringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgif-<br/>ten.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i f�rsta stycket ska till�mpas ocks� p� avgifts- och r�nte-</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">belopp som betalas ut till arbetsgivare.</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar f�re-</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skrifter om f�rdelningen.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Peter Ljungqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2011:1404.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:962</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:981) om f�rdelning av
socialavgifter;

utf�rdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 11 � lagen (2000:981) om f�rdel-

ning av socialavgifter ska ha f�ljande lydelse.

11 �

2

Influtna arbetsgivaravgifter ska f�rdelas mellan avgifts�ndam�len en-

ligt beslut om arbetsgivaravgifter som f�ljer av 53 kap. skattef�rfarandelagen
(2011:1244). Avdrag som g�rs enligt 2

kap. 31 � socialavgiftslagen

(2000:980) och avdrag som g�rs enligt 5 � lagen (2001:1170) om s�rskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsber�kningen enligt lagen (1994:1920) om allm�n
l�neavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska i f�rsta hand avse arbets-
marknadsavgiften och d�refter i angiven ordning sjukf�rs�kringsavgiften, f�r-
�ldraf�rs�kringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgif-
ten.

Best�mmelserna i f�rsta stycket ska till�mpas ocks� p� avgifts- och r�nte-

belopp som betalas ut till arbetsgivare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar f�re-

skrifter om f�rdelningen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2011:1404.

SFS 2013:962

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;