SFS 2013:964 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

130964.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:POBBCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:POBBCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:POBBDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:POBBCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:POBBCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:POBBCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:POBBCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:POBBCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2001:1170) om s�rskilda <br/>avdrag i vissa fall vid avgiftsber�kningen enligt <br/>lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift och <br/>socialavgiftslagen (2000:980);</b></p> <p style="position:absolute;top:302px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2001:1170) om s�r-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">skilda avdrag i vissa fall vid avgiftsber�kningen enligt lagen (1994:1920) om<br/>allm�n l�neavgift och socialavgiftslagen (2000:980)</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 5 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 7 �, samt n�rmast f�re 7 � en</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid ber�kning av den allm�nna l�neavgiften och arbetsgivaravgifterna</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ska fr�n summan av dessa avgifter avdrag g�ras med 10 procent av avgiftsun-<br/>derlaget. F�r den del av underlaget som arbetsgivaravgifterna ber�knas p� en-<br/>ligt 2 kap. 28 � socialavgiftslagen (2000:980) eller som avdrag ska ber�knas<br/>p� enligt 2 kap. 31 � socialavgiftslagen, f�r avdraget inte medf�ra att dessa<br/>avgifter understiger �lderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 � samma lag.<br/>Sammanlagt f�r avdrag g�ras med h�gst 7 100 kronor. Avdraget ska i f�rsta<br/>hand g�ras fr�n den allm�nna l�neavgiften.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I avgiftsunderlaget f�r ber�kning av avdraget enligt f�rsta stycket ska en-</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dast ing� s�dan avgiftspliktig ers�ttning som avses i 2 � f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid bed�mningen av avdragsr�tten enligt f�rsta stycket ska flera avgifts-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">skyldiga som ing�r i samma koncern och som uppfyller villkoren f�r att f�<br/>g�ra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett s�dant fall i f�rsta<br/>hand g�ras av moderf�retaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av mo-<br/>derf�retaget, f�r det utnyttjas av dotterf�retagen i den ordning som moderf�-<br/>retaget best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Kombination av avdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:789px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:789px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Om avdrag ska g�ras b�de enligt denna lag och enligt 2 kap. 31 � social-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">avgiftslagen (2000:980), ska avdrag i f�rsta hand g�ras enligt 2 kap. 31 �<br/>socialavgiftslagen.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2008:1268.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:964</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:964</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Peter Ljungqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2001:1170) om s�rskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsber�kningen enligt
lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift och
socialavgiftslagen (2000:980);

utf�rdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2001:1170) om s�r-

skilda avdrag i vissa fall vid avgiftsber�kningen enligt lagen (1994:1920) om
allm�n l�neavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

2

dels att 5 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 7 �, samt n�rmast f�re 7 � en

ny rubrik av f�ljande lydelse.

5 �

3

Vid ber�kning av den allm�nna l�neavgiften och arbetsgivaravgifterna

ska fr�n summan av dessa avgifter avdrag g�ras med 10 procent av avgiftsun-
derlaget. F�r den del av underlaget som arbetsgivaravgifterna ber�knas p� en-
ligt 2 kap. 28 � socialavgiftslagen (2000:980) eller som avdrag ska ber�knas
p� enligt 2 kap. 31 � socialavgiftslagen, f�r avdraget inte medf�ra att dessa
avgifter understiger �lderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 � samma lag.
Sammanlagt f�r avdrag g�ras med h�gst 7 100 kronor. Avdraget ska i f�rsta
hand g�ras fr�n den allm�nna l�neavgiften.

I avgiftsunderlaget f�r ber�kning av avdraget enligt f�rsta stycket ska en-

dast ing� s�dan avgiftspliktig ers�ttning som avses i 2 � f�rsta stycket.

Vid bed�mningen av avdragsr�tten enligt f�rsta stycket ska flera avgifts-

skyldiga som ing�r i samma koncern och som uppfyller villkoren f�r att f�
g�ra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett s�dant fall i f�rsta
hand g�ras av moderf�retaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av mo-
derf�retaget, f�r det utnyttjas av dotterf�retagen i den ordning som moderf�-
retaget best�mmer.

Kombination av avdrag

7 �

Om avdrag ska g�ras b�de enligt denna lag och enligt 2 kap. 31 � social-

avgiftslagen (2000:980), ska avdrag i f�rsta hand g�ras enligt 2 kap. 31 �
socialavgiftslagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.

3 Senaste lydelse 2008:1268.

SFS 2013:964

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:964

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

;