SFS 2013:964 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

130964.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:1170) om sär-

skilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

2

dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 §, samt närmast före 7 § en

ny rubrik av följande lydelse.

5 §

3

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna

ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av avgiftsun-
derlaget. För den del av underlaget som arbetsgivaravgifterna beräknas på en-
ligt 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980) eller som avdrag ska beräknas
på enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen, får avdraget inte medföra att dessa
avgifter understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 § samma lag.
Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget ska i första
hand göras från den allmänna löneavgiften.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska en-

dast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgifts-

skyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få
göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i första
hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av mo-
derföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som moderfö-
retaget bestämmer.

Kombination av avdrag

7 §

Om avdrag ska göras både enligt denna lag och enligt 2 kap. 31 § social-

avgiftslagen (2000:980), ska avdrag i första hand göras enligt 2 kap. 31 §
socialavgiftslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.

3 Senaste lydelse 2008:1268.

SFS 2013:964

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:964

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)