SFS 2013:966 Lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

130966.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:228) med sär-

skilda bestämmelser om fordonsskatt att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

Vid tillämpningen av denna lag gäller 1 kap. 2�5, 6 a�8 §§ samt 2 kap.

3 § vägtrafikskattelagen (2006:227). För personbilar klass I gäller även 2 kap.
11 § vägtrafikskattelagen.

Med skattevikt avses tjänstevikten för personbilar klass I samt totalvikten

för personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid

före den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

SFS 2013:966

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013