SFS 2013:968 Lag om ändring i lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

130968.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1269) om godkännande
av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6�8 och 15 §§ lagen (2011:1269)

om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska ha föl-
jande lydelse.

6 §

En svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett svenskt registrerat

trossamfund ska efter ansökan godkännas som gåvomottagare under förutsätt-
ning att

1. den sökande vid beslutet om slutlig skatt året före det år då ansökan görs

är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229),

2. den sökande har som ändamål att främja social hjälpverksamhet eller ve-

tenskaplig forskning eller helt eller delvis bedriver sådan verksamhet,

3. det är sannolikt att den sökande
a) även vid de två beslut om slutlig skatt som fattas efter det beslut som av-

ses i 1 kommer att bli inskränkt skattskyldig enligt den bestämmelse som
anges i samma punkt, och

b) kommer att använda gåvorna på det sätt givarna avsett,
4. det av den sökandes bokföring eller räkenskaper är möjligt att avgöra

vilka gåvor som har tagits emot och hur de har använts, och

5. den sökande har minst en auktoriserad eller godkänd revisor.

7 §

För en sökande vars skattskyldighet prövas enligt någon annan bestäm-

melse i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) än 3 §, ska prövningen enligt
6 § 1 och 3 a denna lag gälla frågan om förhållandena är sådana att den sö-
kande skulle ha blivit och skulle komma att bli inskränkt skattskyldig vid till-
lämpning av 7 kap. 3 § inkomstskattelagen.

8 §

Som gåvomottagare ska efter ansökan godkännas även utländska sö-

kande om förutsättningarna i 6 § är uppfyllda och den sökande hör hemma i
en stat

1. inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
2. med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om

informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

Prövningen enligt 6 § 1 och 3 a ska då gälla frågan om förhållandena är så-

dana att den sökande skulle ha blivit och skulle komma att bli inskränkt skatt-

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

SFS 2013:968

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:968

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

skyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) om denne skulle be-
skattas i Sverige.

För att den sökande ska kunna godkännas som gåvomottagare gäller dess-

utom att ett skriftligt åtagande enligt 23 kap. 7 § och 38 kap. 1 § skatteförfa-
randelagen (2011:1244) ska ha kommit in till Skatteverket.

15 §

Skatteverket ska återkalla ett godkännande som gåvomottagare om

1. innehavaren begär det,
2. förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda,
3. innehavaren vid ett beslut om slutlig skatt som fattats under den tid som

avses i 10 § inte är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen
(1999:1229) eller, när det gäller en svensk mottagare som är inskränkt skatt-
skyldig enligt någon annan bestämmelse i 7 kap. inkomstskattelagen än 3 §
eller en utländsk mottagare, inte skulle ha blivit inskränkt skattskyldig vid till-
lämpning av 7 kap. 3 § inkomstskattelagen,

4. innehavaren inte betalar en sådan avgift som avses i 12 § andra stycket,
5. innehavaren inte följer ett föreläggande enligt 14 §, eller
6. innehavaren inte lämnar kontrolluppgifter enligt 22 kap. 22 § skatteför-

farandelagen (2011:1244).

Om det finns synnerliga skäl, får Skatteverket avstå från återkallelse enligt

första stycket 2, 3 eller 6.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Vid tillämpning av 6 § 1, 7 §, 8 § andra stycket och 15 § första stycket 3

ska frågan om inskränkt skattskyldighet för år 2013 och tidigare år prövas i
förhållande till 7 kap. 3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen (1999:1229) i dessa
paragrafers lydelse före den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)