SFS 2013:972 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

130972.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att nuvarande 15 kap. 1 a § ska betecknas 15 kap. 1 b §,
dels att 15 kap. 3 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före nuvarande 15 kap. 1 a § ska sättas närmast

före 15 kap. 1 b §,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 15 kap. 1 a §, samt närmast

före 15 kap. 1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

15 kap.

Sekretess i det internationella samarbetet

1 a §

Sekretess gäller för uppgift som en myndighet har fått från ett ut-

ländskt organ på grund av en bindande EU-rättsakt eller ett av EU ingånget
eller av riksdagen godkänt avtal med en annan stat eller med en mellanfolklig
organisation, om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i det internatio-
nella samarbete som avses i rättsakten eller avtalet försämras om uppgiften
röjs.

Motsvarande sekretess gäller för uppgift som en myndighet har inhämtat i

syfte att överlämna den till ett utländskt organ i enlighet med en sådan rättsakt
eller ett sådant avtal som avses i första stycket.

Om sekretess gäller enligt första eller andra stycket, får de sekretessbry-

tande bestämmelserna i 10 kap. 15�27 §§ och 28 § första stycket inte tilläm-
pas.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.
Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter om

att sekretessen ska gälla under längre tid.

3 §

Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i

37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som före-
skrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och för-
ordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigs-
fångar och andra skyddade personer.

1 Prop. 2012/13:192, bet. 2013/14:KU6, rskr. 2013/14:59.

SFS 2013:972

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:972

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

6 §

2

Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §

tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift vars röjande
kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

Den tystnadsplikt som följer av 1 b § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §

tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela och offentliggöra uppgifter.

Att den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter i vissa fall följer av 7 kap. 3 § första stycket 1, 4 § 1�8
och 5 § 3 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § för-
sta stycket 1 yttrandefrihetsgrundlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2012:630.