SFS 2013:972 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

130972.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ACKIBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ACKIBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ACKIBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ACKIBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ACKICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:ACKIBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ACKIBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:ACKIBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:ACKIBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ACKIBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ACKIBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ACKIBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ACKIBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:ACKIBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:ACKIBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:ACKIBM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:ACKIBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:ACKIBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ACKIBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen <br/>(2009:400);</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om offentlighets- och sekretess-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2009:400)</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att nuvarande 15 kap. 1 a � ska betecknas 15 kap. 1 b �,<br/><i>dels</i> att 15 kap. 3 och 6 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re nuvarande 15 kap. 1 a � ska s�ttas n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 15 kap. 1 b �,</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 15 kap. 1 a �, samt n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 15 kap. 1 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>15 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:490px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Sekretess i det internationella samarbetet</b></p> <p style="position:absolute;top:516px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:515px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekretess g�ller f�r uppgift som en myndighet har f�tt fr�n ett ut-</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">l�ndskt organ p� grund av en bindande EU-r�ttsakt eller ett av EU ing�nget<br/>eller av riksdagen godk�nt avtal med en annan stat eller med en mellanfolklig<br/>organisation, om det kan antas att Sveriges m�jlighet att delta i det internatio-<br/>nella samarbete som avses i r�ttsakten eller avtalet f�rs�mras om uppgiften<br/>r�js.</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Motsvarande sekretess g�ller f�r uppgift som en myndighet har inh�mtat i</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">syfte att �verl�mna den till ett utl�ndskt organ i enlighet med en s�dan r�ttsakt<br/>eller ett s�dant avtal som avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om sekretess g�ller enligt f�rsta eller andra stycket, f�r de sekretessbry-</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">tande best�mmelserna i 10 kap. 1527 �� och 28 � f�rsta stycket inte till�m-<br/>pas.</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst fyrtio �r.<br/>Om det finns s�rskilda sk�l, f�r dock regeringen meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">att sekretessen ska g�lla under l�ngre tid.</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:794px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekretessen enligt 1<i>, </i>1 a och 2 �� hindrar inte att uppgifter som avses i</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">37 kap. 4 � l�mnas till den nationella upplysningsbyr�n enligt vad som f�re-<br/>skrivs i 6 kap. 1 � lagen (2006:544) om kommuners och landstings �tg�rder<br/>inf�r och vid extraordin�ra h�ndelser i fredstid och h�jd beredskap och f�r-<br/>ordningen (1996:1475) om skyldighet att l�mna upplysningar m.m. om krigs-<br/>f�ngar och andra skyddade personer. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2012/13:192, bet. 2013/14:KU6, rskr. 2013/14:59.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:972</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:972</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Den tystnadsplikt som f�ljer av 1 � inskr�nker r�tten enligt 1 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">tryckfrihetsf�rordningen och 1 kap. 1 och 2 �� yttrandefrihetsgrundlagen att<br/>meddela och offentligg�ra uppgifter, n�r det �r fr�ga om uppgift vars r�jande<br/>kan antas s�tta rikets s�kerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den tystnadsplikt som f�ljer av 1 b � inskr�nker r�tten enligt 1 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">tryckfrihetsf�rordningen och 1 kap. 1 och 2 �� yttrandefrihetsgrundlagen att<br/>meddela och offentligg�ra uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Att den tystnadsplikt som f�ljer av 2 � inskr�nker r�tten att meddela och</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">offentligg�ra uppgifter i vissa fall f�ljer av 7 kap. 3 � f�rsta stycket 1, 4 � 18<br/>och 5 � 3 tryckfrihetsf�rordningen samt 5 kap. 1 � f�rsta stycket och 3 � f�r-<br/>sta stycket 1 yttrandefrihetsgrundlagen.</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Johan Lundmark<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse 2012:630.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utf�rdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att nuvarande 15 kap. 1 a � ska betecknas 15 kap. 1 b �,
dels att 15 kap. 3 och 6 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re nuvarande 15 kap. 1 a � ska s�ttas n�rmast

f�re 15 kap. 1 b �,

dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 15 kap. 1 a �, samt n�rmast

f�re 15 kap. 1 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

15 kap.

Sekretess i det internationella samarbetet

1 a �

Sekretess g�ller f�r uppgift som en myndighet har f�tt fr�n ett ut-

l�ndskt organ p� grund av en bindande EU-r�ttsakt eller ett av EU ing�nget
eller av riksdagen godk�nt avtal med en annan stat eller med en mellanfolklig
organisation, om det kan antas att Sveriges m�jlighet att delta i det internatio-
nella samarbete som avses i r�ttsakten eller avtalet f�rs�mras om uppgiften
r�js.

Motsvarande sekretess g�ller f�r uppgift som en myndighet har inh�mtat i

syfte att �verl�mna den till ett utl�ndskt organ i enlighet med en s�dan r�ttsakt
eller ett s�dant avtal som avses i f�rsta stycket.

Om sekretess g�ller enligt f�rsta eller andra stycket, f�r de sekretessbry-

tande best�mmelserna i 10 kap. 1527 �� och 28 � f�rsta stycket inte till�m-
pas.

F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst fyrtio �r.
Om det finns s�rskilda sk�l, f�r dock regeringen meddela f�reskrifter om

att sekretessen ska g�lla under l�ngre tid.

3 �

Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 �� hindrar inte att uppgifter som avses i

37 kap. 4 � l�mnas till den nationella upplysningsbyr�n enligt vad som f�re-
skrivs i 6 kap. 1 � lagen (2006:544) om kommuners och landstings �tg�rder
inf�r och vid extraordin�ra h�ndelser i fredstid och h�jd beredskap och f�r-
ordningen (1996:1475) om skyldighet att l�mna upplysningar m.m. om krigs-
f�ngar och andra skyddade personer.

1 Prop. 2012/13:192, bet. 2013/14:KU6, rskr. 2013/14:59.

SFS 2013:972

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:972

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

6 �

2

Den tystnadsplikt som f�ljer av 1 � inskr�nker r�tten enligt 1 kap. 1 �

tryckfrihetsf�rordningen och 1 kap. 1 och 2 �� yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela och offentligg�ra uppgifter, n�r det �r fr�ga om uppgift vars r�jande
kan antas s�tta rikets s�kerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

Den tystnadsplikt som f�ljer av 1 b � inskr�nker r�tten enligt 1 kap. 1 �

tryckfrihetsf�rordningen och 1 kap. 1 och 2 �� yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela och offentligg�ra uppgifter.

Att den tystnadsplikt som f�ljer av 2 � inskr�nker r�tten att meddela och

offentligg�ra uppgifter i vissa fall f�ljer av 7 kap. 3 � f�rsta stycket 1, 4 � 18
och 5 � 3 tryckfrihetsf�rordningen samt 5 kap. 1 � f�rsta stycket och 3 � f�r-
sta stycket 1 yttrandefrihetsgrundlagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2012:630.

;