SFS 2013:973 Lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet

130973.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2003:333) om Lagrådet

ska ha följande lydelse.

3 §

Lagrådet består av minst en och högst fem avdelningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:13, bet. 2013/14:KU8, rskr. 2013/14:62.

SFS 2013:973

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013