SFS 2013:975 Lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

130975.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AECGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AECGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AECGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AECGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AECGLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:AECGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:AECGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:AECGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AECGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AECGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AECGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AECGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AECGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:AECGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AECGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:AECGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:AECGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:AECGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AECGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:AECGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:773) om <br/>kommunalekonomisk utj�mning;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:773) om kom-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">munalekonomisk utj�mning</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 14 � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att 3, 7, 1113 och 17 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 17 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:400px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag anv�nds f�ljande termer i den betydelse som anges h�r.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>Utj�mnings�r</i>: Det �r bidrag eller avgift ska betalas.<br/><i>Uppr�knat skatteunderlag</i>: De sammanlagda beskattningsbara inkomsterna</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�r en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt<br/>enligt 56 kap. 2 � skattef�rfarandelagen (2011:1244) i fr�ga om kommunal<br/>inkomstskatt �ret f�re utj�mnings�ret, uppr�knade med uppr�kningsfakto-<br/>rerna enligt 4 � tredje stycket lagen (1965:269) med s�rskilda best�mmelser<br/>om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Uppr�knad medelskattekraft</i>: Summan av de uppr�knade skatteunderlagen</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�r hela landet dividerad med antalet inv�nare i landet den 1 november �ret<br/>f�re utj�mnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Skatteutj�mningsunderlag</i>: Den uppr�knade medelskattekraften multiplice-</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">rad med antalet folkbokf�rda inv�nare i kommunen respektive landstinget<br/>den 1 november �ret f�re utj�mnings�ret uppr�knad med den procentsats som<br/>anges i 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Medelskattesats</i>: Varje kommuns och landstings skatteunderlag multiplice-</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">rad med dess skattesats varefter summan av de ber�knade beloppen divideras<br/>med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skattesatsen f�r kommu-<br/>ner som inte ing�r i ett landsting undantas fr�n denna ber�kning.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Standardkostnad</i>: En f�r varje kommun eller landsting ber�knad teoretisk</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">kostnad f�r var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 �,<br/>varvid kostnaden ber�knas med utg�ngspunkt i faktorer som �r av s�rskild be-<br/>tydelse f�r att belysa strukturella f�rh�llanden.</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Strukturkostnad</i>: Summan av standardkostnaderna f�r en kommun eller ett</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">landsting.</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Bidragsminskning</i>: En bidragsminskning f�religger i den m�n nettot av en</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter �r 2013 enligt den d� g�l-<br/>lande lydelsen av denna lag �r st�rre �n nettot av kommunens eller lands-</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU3, rskr. 2013/14:69.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2011:1409.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:975</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:975</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">tingets bidrag och avgifter f�r samma �r ber�knade enligt 5, 6, 9, 10 ��, 11 �<br/>andra och tredje styckena, 12 � andra och tredje styckena samt 15 och 16 ��.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen fastst�ller f�r varje l�n de skattesatser (l�nsvisa skattesatser)</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som ska till�mpas vid ber�kning av bidrag enligt 5 � och avgifter enligt 6 �.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">De l�nsvisa skattesatserna ska f�r bidragsber�ttigade kommuner fastst�llas</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">utifr�n 95 procent av medelskattesatsen �r 2003 och f�r bidragsber�ttigade<br/>landsting utifr�n 90 procent av medelskattesatsen samma �r.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r avgiftsskyldiga kommuner och landsting ska de l�nsvisa skattesatserna</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">i st�llet fastst�llas utifr�n 60 procent av medelskattesatsen �r 2003 f�r den del<br/>av det uppr�knade skatteunderlaget som utg�r h�gst 125 procent av den upp-<br/>r�knade medelskattekraften, multiplicerad med antalet folkbokf�rda inv�nare<br/>i kommunen respektive landstinget. F�r �verstigande del ska den l�nsvisa<br/>skattesatsen fastst�llas utifr�n 85 procent av medelskattesatsen �r 2003.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid fastst�llandet av de l�nsvisa skattesatserna ska h�nsyn tas till skatte-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">v�xlingar mellan kommuner och landsting i respektive l�n fr�n och med �r<br/>1991.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">En kommun har r�tt till ett strukturbidrag enligt f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En kommun som �r 2004 haft en ber�knad standardkostnad f�r svagt</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">befolkningsunderlag har r�tt till bidrag med motsvarande belopp.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En kommun som �r 2013 f�tt strukturbidrag f�r n�ringslivs- och syssels�tt-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ningsfr�mjande �tg�rder eller f�r bidragsminskning har r�tt till ett bidrag mot-<br/>svarande den del av summan av dessa belopp som �verstiger 0,22 procent av<br/>det uppr�knade skatteunderlaget �r 2014.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En kommun som �r 2013, vid en till�mpning av best�mmelsen om l�nsvisa</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">skattesatser i 7 � tredje stycket, sammantaget skulle ha f�tt minskade int�kter<br/>fr�n bidrag eller �kade kostnader f�r avgifter enligt denna lag har r�tt till ett<br/>bidrag med motsvarande belopp.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett landsting har r�tt till ett strukturbidrag enligt f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett landsting som �r 2004 haft en ber�knad standardkostnad f�r sm� lands-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ting har r�tt till ett bidrag med motsvarande belopp.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett landsting som �r 2013 f�tt strukturbidrag f�r bidragsminskning har r�tt</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">till ett bidrag motsvarande den del av beloppet som �verstiger 0,11 procent av<br/>det uppr�knade skatteunderlaget �r 2014. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett landsting som �r 2013, vid en till�mpning av best�mmelsen om l�nsvisa</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">skattesatser i 7 � tredje stycket, sammantaget skulle ha f�tt minskade int�kter<br/>fr�n bidrag eller �kade kostnader f�r avgifter enligt denna lag har r�tt till ett<br/>bidrag med motsvarande belopp.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">En kommun eller ett landsting som f�r en bidragsminskning har r�tt till</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ett �rligt inf�randebidrag f�r den del av bidragsminskningen som �verstiger<br/>250 kronor per inv�nare.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Inf�randebidraget ska d�refter �rligen minska med 250 kronor per inv�nare</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">till dess det upph�r.</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Avgifter och bidrag ber�knas p� grundval av antalet folkbokf�rda in-</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">v�nare i en kommun eller i ett landsting den 1 november �ret f�re utj�mnings-<br/>�ret och den indelning av kommuner och landsting som g�ller vid b�rjan av<br/>utj�mnings�ret, om inte annat f�ljer av 17 a �.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:975</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30">Ber�kningen av strukturbidrag samt standardkostnader f�r befolk-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">ningsf�r�ndringar och bebyggelsestruktur f�r en kommun som sammanl�ggs<br/>med en annan kommun eller flera andra kommuner enligt lagen (1979:411)<br/>om �ndringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting, ska g�ras enligt<br/>f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Den nya kommunens strukturbidrag samt standardkostnader f�r befolk-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">ningsf�r�ndringar och bebyggelsestruktur ska, det utj�mnings�r d� indel-<br/>nings�ndringen tr�der i kraft och de d�rp� f�ljande tre �ren, grundas p� det<br/>h�gsta v�rdet p� dessa bidrag och kostnader ber�knade p� grundval av den in-<br/>delning av kommuner</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">1. som g�ller den 1 januari utj�mnings�ret, eller<br/>2. som g�llde f�re indelnings�ndringen, varvid ber�kningen ska utg� fr�n</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">de i sammanl�ggningen ing�ende kommunernas strukturbidrag samt stan-<br/>dardkostnader f�r respektive kostnadsslag.</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om bidrag och avgifter som</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">avser tid f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">Rikard Jermsten<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utj�mning;

utf�rdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:773) om kom-

munalekonomisk utj�mning

dels att 14 � ska upph�ra att g�lla,
dels att 3, 7, 1113 och 17 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 17 a �, av f�ljande lydelse.

3 �

2

I denna lag anv�nds f�ljande termer i den betydelse som anges h�r.

Utj�mnings�r: Det �r bidrag eller avgift ska betalas.
Uppr�knat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkomsterna

f�r en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt
enligt 56 kap. 2 � skattef�rfarandelagen (2011:1244) i fr�ga om kommunal
inkomstskatt �ret f�re utj�mnings�ret, uppr�knade med uppr�kningsfakto-
rerna enligt 4 � tredje stycket lagen (1965:269) med s�rskilda best�mmelser
om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Uppr�knad medelskattekraft: Summan av de uppr�knade skatteunderlagen

f�r hela landet dividerad med antalet inv�nare i landet den 1 november �ret
f�re utj�mnings�ret.

Skatteutj�mningsunderlag: Den uppr�knade medelskattekraften multiplice-

rad med antalet folkbokf�rda inv�nare i kommunen respektive landstinget
den 1 november �ret f�re utj�mnings�ret uppr�knad med den procentsats som
anges i 4 �.

Medelskattesats: Varje kommuns och landstings skatteunderlag multiplice-

rad med dess skattesats varefter summan av de ber�knade beloppen divideras
med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skattesatsen f�r kommu-
ner som inte ing�r i ett landsting undantas fr�n denna ber�kning.

Standardkostnad: En f�r varje kommun eller landsting ber�knad teoretisk

kostnad f�r var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 �,
varvid kostnaden ber�knas med utg�ngspunkt i faktorer som �r av s�rskild be-
tydelse f�r att belysa strukturella f�rh�llanden.

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna f�r en kommun eller ett

landsting.

Bidragsminskning: En bidragsminskning f�religger i den m�n nettot av en

kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter �r 2013 enligt den d� g�l-
lande lydelsen av denna lag �r st�rre �n nettot av kommunens eller lands-

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU3, rskr. 2013/14:69.

2 Senaste lydelse 2011:1409.

SFS 2013:975

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:975

tingets bidrag och avgifter f�r samma �r ber�knade enligt 5, 6, 9, 10 ��, 11 �
andra och tredje styckena, 12 � andra och tredje styckena samt 15 och 16 ��.

7 �

Regeringen fastst�ller f�r varje l�n de skattesatser (l�nsvisa skattesatser)

som ska till�mpas vid ber�kning av bidrag enligt 5 � och avgifter enligt 6 �.

De l�nsvisa skattesatserna ska f�r bidragsber�ttigade kommuner fastst�llas

utifr�n 95 procent av medelskattesatsen �r 2003 och f�r bidragsber�ttigade
landsting utifr�n 90 procent av medelskattesatsen samma �r.

F�r avgiftsskyldiga kommuner och landsting ska de l�nsvisa skattesatserna

i st�llet fastst�llas utifr�n 60 procent av medelskattesatsen �r 2003 f�r den del
av det uppr�knade skatteunderlaget som utg�r h�gst 125 procent av den upp-
r�knade medelskattekraften, multiplicerad med antalet folkbokf�rda inv�nare
i kommunen respektive landstinget. F�r �verstigande del ska den l�nsvisa
skattesatsen fastst�llas utifr�n 85 procent av medelskattesatsen �r 2003.

Vid fastst�llandet av de l�nsvisa skattesatserna ska h�nsyn tas till skatte-

v�xlingar mellan kommuner och landsting i respektive l�n fr�n och med �r
1991.

11 �

En kommun har r�tt till ett strukturbidrag enligt f�ljande.

En kommun som �r 2004 haft en ber�knad standardkostnad f�r svagt

befolkningsunderlag har r�tt till bidrag med motsvarande belopp.

En kommun som �r 2013 f�tt strukturbidrag f�r n�ringslivs- och syssels�tt-

ningsfr�mjande �tg�rder eller f�r bidragsminskning har r�tt till ett bidrag mot-
svarande den del av summan av dessa belopp som �verstiger 0,22 procent av
det uppr�knade skatteunderlaget �r 2014.

En kommun som �r 2013, vid en till�mpning av best�mmelsen om l�nsvisa

skattesatser i 7 � tredje stycket, sammantaget skulle ha f�tt minskade int�kter
fr�n bidrag eller �kade kostnader f�r avgifter enligt denna lag har r�tt till ett
bidrag med motsvarande belopp.

12 �

Ett landsting har r�tt till ett strukturbidrag enligt f�ljande.

Ett landsting som �r 2004 haft en ber�knad standardkostnad f�r sm� lands-

ting har r�tt till ett bidrag med motsvarande belopp.

Ett landsting som �r 2013 f�tt strukturbidrag f�r bidragsminskning har r�tt

till ett bidrag motsvarande den del av beloppet som �verstiger 0,11 procent av
det uppr�knade skatteunderlaget �r 2014.

Ett landsting som �r 2013, vid en till�mpning av best�mmelsen om l�nsvisa

skattesatser i 7 � tredje stycket, sammantaget skulle ha f�tt minskade int�kter
fr�n bidrag eller �kade kostnader f�r avgifter enligt denna lag har r�tt till ett
bidrag med motsvarande belopp.

13 �

En kommun eller ett landsting som f�r en bidragsminskning har r�tt till

ett �rligt inf�randebidrag f�r den del av bidragsminskningen som �verstiger
250 kronor per inv�nare.

Inf�randebidraget ska d�refter �rligen minska med 250 kronor per inv�nare

till dess det upph�r.

17 �

Avgifter och bidrag ber�knas p� grundval av antalet folkbokf�rda in-

v�nare i en kommun eller i ett landsting den 1 november �ret f�re utj�mnings-
�ret och den indelning av kommuner och landsting som g�ller vid b�rjan av
utj�mnings�ret, om inte annat f�ljer av 17 a �.

background image

3

SFS 2013:975

17 a �

Ber�kningen av strukturbidrag samt standardkostnader f�r befolk-

ningsf�r�ndringar och bebyggelsestruktur f�r en kommun som sammanl�ggs
med en annan kommun eller flera andra kommuner enligt lagen (1979:411)
om �ndringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting, ska g�ras enligt
f�ljande.

Den nya kommunens strukturbidrag samt standardkostnader f�r befolk-

ningsf�r�ndringar och bebyggelsestruktur ska, det utj�mnings�r d� indel-
nings�ndringen tr�der i kraft och de d�rp� f�ljande tre �ren, grundas p� det
h�gsta v�rdet p� dessa bidrag och kostnader ber�knade p� grundval av den in-
delning av kommuner

1. som g�ller den 1 januari utj�mnings�ret, eller
2. som g�llde f�re indelnings�ndringen, varvid ber�kningen ska utg� fr�n

de i sammanl�ggningen ing�ende kommunernas strukturbidrag samt stan-
dardkostnader f�r respektive kostnadsslag.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om bidrag och avgifter som

avser tid f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;