SFS 2013:977 Förordning om ändring i förordningen (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

130977.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EOPIDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EOPIDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EOPIDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EOPIDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EOPIDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:EOPIDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:EOPIDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:EOPIDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:EOPIDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;font-family:EOPIDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EOPIDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOPIDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EOPIDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EOPIDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:EOPIDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:EOPIDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:EOPIDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:EOPIDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:EOPIDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOPIDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1994:1543) om <br/>personregister �ver fr�mmande staters <br/>beskickningspersonal m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:1543) om personre-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">gister �ver fr�mmande staters beskickningspersonal m.m.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels</i> att 5 och 6 �� ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 6 � ska utg�,<br/><i>dels</i> att 3, 4, 5 a, 7 och 9 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 5 a och 9 � ska ha</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:437px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Registret f�r inneh�lla f�ljande uppgifter om den registrerade:</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. namn, f�delsedatum, k�n, personnummer eller annat identifieringsnum-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">mer, titel, medborgarskap, personalkategori,</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft10"> civilst�nd samt familjesamh�rig-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">het med andra registrerade, bostadsadress och telefonnummer,</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111">2. beskickning, konsulat eller organisation med kontaktuppgifter,<br/>3. datum f�r agremang, ackreditering, exekvatur, anm�lning, inresa, till-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tr�de, upph�rande av anst�llning, avanm�lning samt personallista.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det beh�vs f�r Utrikesdepartementets verksamhet, f�r registret</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�ven inneh�lla foto av den registrerade och uppgift om den registrerades</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. privattj�nares namn, f�delsedatum och personnummer eller annat identi-</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fieringsnummer,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111">2. pass och identitetskort,<br/>3. uppeh�lls- och arbetstillst�nd,<br/>4. visering och motsvarande intyg,<br/>5. tidigare stationering,<br/>Registret f�r vidare inneh�lla uppgift om att den registrerade �r stadig-</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">varande bosatt i Sverige, folkbokf�rd h�r eller �r registrerad hos F�rs�krings-<br/>kassan.</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Identifieringsnummer</b></p> <p style="position:absolute;top:793px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft17">4</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:820px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft13">5</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringskansliet f�r, efter framst�llan av en person som omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, beg�ra hos Skatte-</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 1997:18.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">2 Senaste lydelse 1999:972.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">3 Senaste lydelse 2004:970. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">4 Senaste lydelse 1999:972.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">5 Senaste lydelse 2009:276.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:977</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:977</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">verket att han eller hon ska tilldelas ett personnummer eller ett annat identifie-<br/>ringsnummer.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgifter som avses i 4 � ska gallras ur registret senast tio �r efter det</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">att den registrerade avanm�ldes. �vriga uppgifter ska gallras ur registret se-<br/>nast fyrtio �r efter det att den registrerade avanm�ldes.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�tkomst</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:205px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">6</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Endast s�dan personal som har tilldelats s�rskild beh�righet f�r ha �t-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">komst till registret.</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 20 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">HILLEVI ENGSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Lars Nilsson<br/>(Utrikesdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 1997:18. �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1994:1543) om
personregister �ver fr�mmande staters
beskickningspersonal m.m.;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:1543) om personre-

gister �ver fr�mmande staters beskickningspersonal m.m.

1

dels att 5 och 6 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 6 � ska utg�,
dels att 3, 4, 5 a, 7 och 9 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 5 a och 9 � ska ha

f�ljande lydelse.

3 �

2

Registret f�r inneh�lla f�ljande uppgifter om den registrerade:

1. namn, f�delsedatum, k�n, personnummer eller annat identifieringsnum-

mer, titel, medborgarskap, personalkategori,

civilst�nd samt familjesamh�rig-

het med andra registrerade, bostadsadress och telefonnummer,

2. beskickning, konsulat eller organisation med kontaktuppgifter,
3. datum f�r agremang, ackreditering, exekvatur, anm�lning, inresa, till-

tr�de, upph�rande av anst�llning, avanm�lning samt personallista.

4 �

3

Om det beh�vs f�r Utrikesdepartementets verksamhet, f�r registret

�ven inneh�lla foto av den registrerade och uppgift om den registrerades

1. privattj�nares namn, f�delsedatum och personnummer eller annat identi-

fieringsnummer,

2. pass och identitetskort,
3. uppeh�lls- och arbetstillst�nd,
4. visering och motsvarande intyg,
5. tidigare stationering,
Registret f�r vidare inneh�lla uppgift om att den registrerade �r stadig-

varande bosatt i Sverige, folkbokf�rd h�r eller �r registrerad hos F�rs�krings-
kassan.

Identifieringsnummer

4

5 a �

5

Regeringskansliet f�r, efter framst�llan av en person som omfattas av

lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, beg�ra hos Skatte-

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 1997:18.

2 Senaste lydelse 1999:972.

3 Senaste lydelse 2004:970. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.

4 Senaste lydelse 1999:972.

5 Senaste lydelse 2009:276.

SFS 2013:977

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:977

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

verket att han eller hon ska tilldelas ett personnummer eller ett annat identifie-
ringsnummer.

7 �

Uppgifter som avses i 4 � ska gallras ur registret senast tio �r efter det

att den registrerade avanm�ldes. �vriga uppgifter ska gallras ur registret se-
nast fyrtio �r efter det att den registrerade avanm�ldes.

�tkomst

9 �

6

Endast s�dan personal som har tilldelats s�rskild beh�righet f�r ha �t-

komst till registret.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 20 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

6 Senaste lydelse 1997:18. �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs.

;