SFS 2013:977 Förordning om ändring i förordningen (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

130977.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1543) om
personregister över främmande staters
beskickningspersonal m.m.;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1543) om personre-

gister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

1

dels att 5 och 6 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå,
dels att 3, 4, 5 a, 7 och 9 §§ samt rubrikerna närmast före 5 a och 9 § ska ha

följande lydelse.

3 §

2

Registret får innehålla följande uppgifter om den registrerade:

1. namn, födelsedatum, kön, personnummer eller annat identifieringsnum-

mer, titel, medborgarskap, personalkategori,

civilstånd samt familjesamhörig-

het med andra registrerade, bostadsadress och telefonnummer,

2. beskickning, konsulat eller organisation med kontaktuppgifter,
3. datum för agremang, ackreditering, exekvatur, anmälning, inresa, till-

träde, upphörande av anställning, avanmälning samt personallista.

4 §

3

Om det behövs för Utrikesdepartementets verksamhet, får registret

även innehålla foto av den registrerade och uppgift om den registrerades

1. privattjänares namn, födelsedatum och personnummer eller annat identi-

fieringsnummer,

2. pass och identitetskort,
3. uppehålls- och arbetstillstånd,
4. visering och motsvarande intyg,
5. tidigare stationering,
Registret får vidare innehålla uppgift om att den registrerade är stadig-

varande bosatt i Sverige, folkbokförd här eller är registrerad hos Försäkrings-
kassan.

Identifieringsnummer

4

5 a §

5

Regeringskansliet får, efter framställan av en person som omfattas av

lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, begära hos Skatte-

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1997:18.

2 Senaste lydelse 1999:972.

3 Senaste lydelse 2004:970. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 1999:972.

5 Senaste lydelse 2009:276.

SFS 2013:977

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:977

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

verket att han eller hon ska tilldelas ett personnummer eller ett annat identifie-
ringsnummer.

7 §

Uppgifter som avses i 4 § ska gallras ur registret senast tio år efter det

att den registrerade avanmäldes. �vriga uppgifter ska gallras ur registret se-
nast fyrtio år efter det att den registrerade avanmäldes.

�&tkomst

9 §

6

Endast sådan personal som har tilldelats särskild behörighet får ha åt-

komst till registret.

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2014.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

6 Senaste lydelse 1997:18. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.