SFS 2013:978 Förordning om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

130978.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1073) med
instruktion för Domstolsverket;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1073) med instruktion

för Domstolsverket ska ha följande lydelse.

1 § Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt de
allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arren-
denämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden. Domstols-
verket ska i fråga om dessa

1. i administrativt hänseende leda och samordna verksamheten för att skapa

förutsättningar för en rättssäker verksamhet och se till att den bedrivs effek-
tivt,

2. åstadkomma en ändamålsenlig resursfördelning,
3. vara en drivande och stödjande kraft i utvecklings- och kvalitetsarbete,
4. arbeta för god tillgänglighet och information när det gäller verksamhe-

ten, och

5. arbeta för god samverkan dem emellan och med andra berörda myndig-

heter.

I detta arbete ska verket iaktta domstolarnas självständighet enligt reger-

ingsformen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:978

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013