SFS 2013:980 Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

130980.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter
vid utlandsmyndigheterna;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:691) om avgifter vid

utlandsmyndigheterna

dels att 1 § och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande

lydelse.

1 §

1

En utlandsmyndighet ska ta ut ansökningsavgifter och avgifter för

kopior, översättning m.m. i de fall och med de belopp som anges i bilagan till
denna förordning.

Ansökningsavgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansö-

kan avser.

Avgiften i lokal valuta fastställs av utlandsmyndigheten enligt de belopp i

svenska kronor eller euro som anges i bilagan till denna förordning.

�r tjänsteåtgärden utan avgift, ska det på handlingen skrivas ⬝utan avgift⬝.
Avgift ska på motsvarande sätt tas ut om en utlandsmyndighet utför något i

tjänsten för en annan stats räkning, om inte annat följer av en överenskom-
melse med den staten.

3 a §

Skyldigheten att betala särskild avgift enligt 2 § och att ersätta kostna-

der enligt 3 § gäller även vid åtgärder av en utlandsmyndighet för vilka avgif-
ter tas ut enligt andra föreskrifter som regeringen meddelat.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1413.

SFS 2013:980

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:980

Bilaga

2

Avgiftslista

Avgift betalas inte om någon av dem som ingår äktenskap har hemvist

inom utlandsmyndighetens verksamhetsområde.

Avgifter för kopior, översättning m.m.

Ska avgift beräknas efter sidantalet, betalas avgift för varje påbörjad sida.
Fullskriven sida i maskintext bör i medeltal ha minst 25 rader med minst 48
bokstäver.

Upptagande av förklaring m.m.

Upptagande av förklaring eller uppsättande av handling
i enskild angelägenhet, varje sida ............................................................. 50 kr

Kopior o.d.

För kopior av allmänna handlingar samt utskrifter av upptagning för automa-
tisk databehandling ska avgift tas ut om en beställning omfattar tio sidor eller
mer.
Tio sidor .................................................................................................... 50 kr
varje sida därutöver..................................................................................... 2 kr
Avskrift av allmän handling, per påbörjad fjärdedels arbetstimme.......... 90 kr
Utskrift av ljudbandsupptagning, per påbörjad fjärdedels
arbetstimme............................................................................................... 90 kr
Kopia av videobandsupptagning, per band............................................. 600 kr
Kopia av ljudbandsupptagning, per band................................................ 120 kr

�versättning

�versättning jämte bestyrkande, för varje grupp om 100 ord ................ 200 kr
eller den högre avgift, som i allmänhet betalas i jämförligt fall till kompetent
översättare på platsen
Enbart bestyrkande, för varje påbörjad grupp om 100 ord ..................... 160 kr

Särskild avgift

�&tgärd utförd i tjänstelokalen utom kontorstid, för varje
påbörjad timme ....................................................................................... 200 kr
�&tgärd utom tjänstelokalen under kontorstid, för varje
påbörjad timme ....................................................................................... 100 kr
för en dag dock högst.............................................................................. 500 kr

2 Senaste lydelse 2013:660. �ndringen innebär bl.a. att orden ⬝Delgivning⬝ och ⬝Del-
givning av handling och bevis om delgivningen⬦ 250 kr⬝ tagits bort ur förteckningen.

background image

3

SFS 2013:980

�&tgärd utförd utom tjänstelokalen utom kontorstid,
för varje påbörjad timme ......................................................................... 500 kr

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013