SFS 2013:981 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

130981.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:825) med länsstyrelse-

instruktion ska ha följande lydelse.

6 §

1

Vissa länsstyrelser har särskilda uppgifter.

1. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har
uppgifter i fråga om rennäring m.m.
2. Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens
län har uppgifter i fråga om fjällförvaltningen i länen.
3. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är förval-

tande och attesterande myndighet för vissa program inom målet europeiskt
territoriellt samarbete inom EU:s strukturfonder enligt rådets förordning (EG)
nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållnings-
fonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 och enligt för-
ordningen (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder.

4. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är ansva-

riga för kontroller enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utveck-
lingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 och enligt
förordningen om förvaltning av EU:s strukturfonder.

5. Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län har uppgifter i fråga

om Barentssamarbetet.

6. Länsstyrelsen i Norrbottens län har uppgifter i fråga om valen till Same-

tingen enligt sametingslagen (1992:1433).

7. Länsstyrelsen i Örebro län prövar frågor om tillstånd att anordna

kampsportsmatch och utövar tillsyn enligt lagen (2006:1006) om tillstånds-
plikt för vissa kampsportsmatcher.

8. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län är ansva-

riga för viss tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism.

9. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands, Skåne och Norrbottens

län prövar frågor om auktorisation och godkännande samt utövar tillsyn enligt
lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag.

10. Länsstyrelsen i Norrbottens län ska vara medlem i en sådan ideell före-

ning som avses i 2 § Laponiaförordningen (2011:840).

1 Senaste lydelse 2011:1497.

SFS 2013:981

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:981

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

11. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands

län ska göra de utredningar om det allmänna fiskeintresset som begärs av
andra myndigheter i ansökningsmål enligt 22 kap. miljöbalken.

12. Länsstyrelsen i Stockholms län är centralmyndighet för internationella

delgivningsfrågor samt mottagande organ för vissa ansökningar om bistånd
med delgivning i Sverige på utländsk begäran.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)