SFS 2013:982 Förordning om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige

130982.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bistånd med delgivning utomlands
och i Sverige;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om bistånd med delgivning

utomlands och i Sverige.

Om det i lag eller annan författning finns en bestämmelse som avviker från

denna förordning, gäller den bestämmelsen.

2 §

Vid bistånd med delgivning enligt denna förordning tillämpas delgiv-

ningslagen (2010:1932).

Bistånd med delgivning utomlands

3 §

En domstol eller annan myndighet i Sverige som i ett mål eller ärende

ska delge någon utomlands får ansöka hos Länsstyrelsen i Stockholms län om
bistånd med delgivning, om

1. myndigheten har försökt att själv delge mottagaren i den andra staten,

men detta inte har kunnat ske,

2. det saknas möjlighet för myndigheten att själv ansöka om bistånd med

delgivning i den andra staten, eller

3. den andra staten kräver att en ansökan om delgivning skickas genom en

centralmyndighet.

4 §

Ansökan om bistånd med delgivning i Danmark, Finland, Island eller

Norge enligt den nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes
rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning görs hos behörig myndighet
i den stat där delgivning ska ske.

5 §

En person som, utan samband med mål eller ärende, ska delge någon

utomlands får ansöka hos Länsstyrelsen i Stockholms län om bistånd med
delgivning, om

1. den enskilde har försökt att själv delge mottagaren i den andra staten,

men detta inte har kunnat ske, eller

2. det saknas möjlighet för personen att själv ansöka om bistånd med del-

givning i den andra staten.

SFS 2013:982

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:982

6 §

En ansökan om bistånd med delgivning enligt 3 eller 5 § bör innehålla

1. namn, personnummer eller födelsedatum samt uppgift om medborgar-

skap,

2. namn och organisationsnummer för juridisk person,
3. adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter,
4. uppgift om när delgivningsuppdraget senast ska redovisas och skälen till

det,

5. uppgift om eventuell begäran att delgivningen ska verkställas på ett visst

sätt,

6. uppgift om tidigare delgivningsförsök och skälen till att bistånd begärs

av Länsstyrelsen i Stockholms län,

7. kontaktuppgifter till den som har gjort ansökan, och
8. en kort sammanfattning av innehållet i de handlingar som ska delges.
Till ansökan ska bifogas de handlingar som ska delges.
Om det för att delgivning ska kunna ske krävs att ansökan eller handling-

arna är skrivna på eller översatta till visst språk, ska en översättning av ansö-
kan eller handlingarna bifogas.

7 §

Om en ansökan enligt 6 § till form eller innehåll är bristfällig eller om

det under ärendets handläggning framkommer att ansökan behöver komplet-
teras, ska Länsstyrelsen i Stockholms län ge myndigheten eller den enskilde
möjlighet att inom en viss tid komma in med nödvändig komplettering.

8 §

Länsstyrelsen i Stockholms län ska redovisa delgivningsuppdraget till

den myndighet eller person som ansökt om bistånd med delgivning. Om del-
givning inte kunnat ske, ska länsstyrelsen ange skälen till detta.

Bistånd med delgivning i Sverige

9 §

Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar bistånd med delgivning i Sve-

rige, om ansökan om sådant bistånd getts in av utländsk domstol eller myn-
dighet eller någon som enligt en internationell överenskommelse som är bin-
dande för Sverige är behörig att ansöka om bistånd med delgivning.

En ansökan om bistånd med delgivning som görs med stöd av den nordiska

överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgiv-
ning och bevisupptagning ska ges in till länsstyrelsen i det län där delgiv-
ningsmottagaren är folkbokförd eller har sitt säte.

Om en ansökan har getts in till en annan myndighet än den länsstyrelse som

anges i första eller andra stycket, ska myndigheten lämna över ansökan till
den länsstyrelse som är behörig om inte myndigheten enligt lag eller annan
författning själv ska ombesörja delgivningen.

10 §

En ansökan om bistånd med delgivning i Sverige får översändas

genom post, bud, telefax eller, om det är lämpligt, på elektronisk väg.

Den handling som ska delges och som bifogas en ansökan får översändas

på något av dessa sätt.

11 §

En ansökan om bistånd med delgivning enligt 9 § bör innehålla

1. namn, personnummer eller födelsedatum samt uppgift om medborgar-

skap,

2. namn och organisationsnummer för juridisk person,

background image

3

SFS 2013:982

3. adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter,
4. uppgift om när delgivningsuppdraget senast ska redovisas och skälen till

det,

5. uppgift om eventuell begäran att delgivningen ska verkställas på ett visst

sätt, och

6. kontaktuppgifter till den som har gjort ansökan.
Till ansökan ska bifogas de handlingar som ska delges.

12 §

Om en ansökan enligt 11 § till form eller innehåll är så bristfällig att

den inte utan väsentlig olägenhet går att lägga till grund för delgivning i Sve-
rige ska den som ansökt om delgivning ges möjlighet att inom en viss tid
komma in med nödvändig komplettering.

13 §

En ansökan om bistånd med delgivning i Sverige ska vara skriven på

eller översatt till svenska, eller

1. till danska eller norska om ansökan görs med stöd av den europeiska

konventionen den 20 april 1959 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål, den
nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom
delgivning och bevisupptagning, Förenta nationernas konvention den 20 de-
cember 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen,
Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskri-
dande organiserad brottslighet eller Förenta nationernas konvention den 31
oktober 2003 mot korruption, eller

2. till danska, norska eller engelska om ansökan görs med stöd av den euro-

peiska konventionen den 8 november 1990 om penningtvätt, efterforskning,
beslag och förverkande av vinning av brott, eller

3. till engelska eller franska om ansökan görs med stöd av Haagkonventio-

nen den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur.

14 §

Den handling som ska delges och som bifogas en ansökan bör vara

skriven på eller översatt till svenska, eller

1. till danska eller norska om ansökan görs med stöd av den europeiska

konventionen den 20 april 1959 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål eller
den nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp
genom delgivning och bevisupptagning, eller

2. till ett annat språk som delgivningsmottagaren förstår om den ansökande

myndigheten känner till detta och ansökan görs med stöd av konventionen
den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska
unionens medlemsstater eller avtalet mellan Europeiska unionen och Japan
den 15 december 2009 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

Om handlingen som ska delges är översatt till ett annat språk än vad som

följer av första stycket, ska delgivningsmottagaren i samband med delgiv-
ningen, upplysas om att hans eller hennes samtycke i vissa fall krävs enligt
4 a § andra stycket delgivningslagen.

15 §

När delgivning har skett, ska intyg om detta upprättas. Om delgivning

inte kunnat ske, ska skälen till detta anges. Länsstyrelsen ska redovisa ärendet
till den som enligt 9 § ansökt om bistånd med delgivning.

background image

4

SFS 2013:982

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

16 §

Avser delgivningen kallelse av vittne eller sakkunnig till inställelse in-

för den andra statens rättsliga myndigheter får Länsstyrelsen i Stockholms län
betala ut förskott för kostnader med anledning av inställelsen, om

1. kallelsen sker med stöd av den europeiska konventionen den 20 april

1959 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål, och

2. det har begärts av den myndighet som ansökt om bistånd.
Länsstyrelsen i Stockholms län bestämmer storleken på förskottet. Förskot-

tet lämnas av allmänna medel. Länsstyrelsen ska kräva tillbaka vad som har
betalats ut i förskott om det inte med hänsyn till beloppets storlek finns skäl
att avstå från återkrav.

Gemensamma bestämmelser

17 §

Länsstyrelsen i Stockholms län ska inte ta ut någon avgift för att bistå

med delgivning utomlands eller i Sverige med undantag för vad som gäller
för enskild sökande enligt 22 § delgivningsförordningen (2011:154).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. Genom förordningen

upphävs

1. kungörelse (1909:24 s.1) angående delgivning av handling på begäran

av utländsk myndighet,

2. kungörelse (1910:13) angående viss kostnad för delgivning av handling

på begäran av tysk myndighet,

3. kungörelse (1933:618) angående biträde av Justitiedepartementet för

delgivning av handlingar i utlandet,

4. cirkulär (1968:32) till de allmänna domstolarna och åklagarna med vissa

föreskrifter i anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen
om inbördes rättshjälp i brottmål,

5. cirkulär (1969:495) till statsmyndigheterna med anledning av Sveriges

tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål
och ärenden av civil eller kommersiell natur,

6. cirkulär (1986:179) om överenskommelsen mellan Sverige och

Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål,

7. Justitiedepartementets föreskrifter (1988:251) om förfarandet vid över-

sändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om
delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommer-
siell natur,

8. cirkulär (1990:169) till de allmänna domstolarna och åklagarna i anled-

ning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om inbördes rätts-
hjälp i brottmål,

9. cirkulär (1995:419) om inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark,

Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning, samt

10. förordning (2000:705) om handläggning av vissa ärenden i Regerings-

kansliet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)