SFS 2013:983 Förordning om ändring i förordningen (2008:808) med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning

130983.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:808) med
kompletterande föreskrifter till EG:s
delgivningsförordning;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 2 och 4�6 §§ förordningen (2008:808) med

kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning ska ha följande
lydelse.

2 §

Länsstyrelsen i Stockholms län är mottagande organ enligt artikel 2.2 i

EG:s delgivningsförordning med behörighet att ta emot handlingar i mål och
ärenden från en annan medlemsstat.

4 §

Om handlingar har översänts till Länsstyrelsen i Stockholms län i dess

egenskap av mottagande organ på något annat sätt än genom post, bud eller
telefax, behöver länsstyrelsen inte delge eller låta delge handlingarna. Detta
gäller dock inte, om det har träffats en överenskommelse i det enskilda fallet
och handlingarna har översänts enligt överenskommelsen.

5 §

Handlingar som har översänts till Länsstyrelsen i Stockholms län i dess

egenskap av mottagande organ behöver länsstyrelsen delge eller låta delge
endast om det i artikel 4.3 i EG:s delgivningsförordning angivna standardfor-
muläret är ifyllt på svenska eller engelska.

6 §

Länsstyrelsen i Stockholms län är central enhet enligt artikel 3 i EG:s

delgivningsförordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:983

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013