SFS 2013:984 Lag om kvotplikt för biodrivmedel

130984.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kvotplikt för biodrivmedel;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag reglerar inblandningen av biodrivmedel i bensin och i diesel-

bränsle.

2 §

I denna lag betyder uttrycken

KN-nr: nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens för-

ordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till
rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen
och om gemensamma tulltaxan

3,

bensin: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av KN-nr 2710

11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59,

biodrivmedel: vätskeformiga bränslen som framställs av biomassa och som

är avsedda för motordrift,

dieselbränsle: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av KN-

nr 2710 19 41 eller 2710 19 45,

kvotpliktig volym: den mängd bensin, exklusive alkylatbensin enligt 5 §

drivmedelslagen (2011:319), eller dieselbränsle, inklusive den volym biodriv-
medel som blandats in eller ingår i bränslet, som den kvotskyldiges skattskyl-
dighet har inträtt för under ett kalenderår enligt 5 kap. lagen (1994:1776) om
skatt på energi.

3 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att denna

lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Kvotskyldighet

4 §

Kvotskyldig är den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 1 och 2 lagen

(1994:1776) om skatt på energi för kvotpliktiga volymer.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204,
21.7.1998, s. 37, Celex 398L0034).

3 EGT L 279, 23.10.2001, s.1 (Celex 32001R2031).

SFS 2013:984

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:984

5 §

Den som är kvotskyldig ska se till att det för varje kalenderår finns en

viss andel biodrivmedel i den kvotpliktiga volymen bensin eller dieselbränsle.

6 §

Andelen biodrivmedel i dieselbränsle ska uppgå till sammanlagt minst

9,5 volymprocent av den kvotpliktiga volymen varav minst 3,5 procentenhe-
ter ska bestå av särskilt anvisade biodrivmedel.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om vad som avses med särskilt anvisade biodrivmedel
och om hur andelen biodrivmedel i dieselbränsle ska beräknas och uppfyllas.

7 §

Andelen biodrivmedel i bensin ska uppgå till minst 4,8 volymprocent av

den kvotpliktiga volymen bensin. Från och med den 1 maj 2015 ska denna an-
del uppgå till minst 7 volymprocent av den kvotpliktiga volymen bensin.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om hur andelen biodrivmedel i bensin ska beräknas
och uppfyllas.

8 §

Kvotplikten får endast fullgöras med biodrivmedel som uppfyller håll-

barhetskriterierna enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodriv-
medel och flytande biobränslen.

Redovisning av kvotplikt

9 §

Den som är kvotskyldig ska varje år redovisa till tillsynsmyndigheten

hur kvotplikten har uppfyllts under det föregående kalenderåret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om redovisning av kvotplikt.

Förseningsavgift och kvotpliktsavgift

10 §

En förseningsavgift på 5 000 kronor ska tas ut av en kvotskyldig som

inte lämnar en sådan redovisning som avses i 9 § i rätt tid.

Förseningsavgiften får sättas ned eller efterges om det finns synnerliga

skäl.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om förseningsavgiften.

11 §

En kvotpliktsavgift ska tas ut av en kvotskyldig som inte har uppfyllt

kvotplikten för ett kalenderår. Avgiften ska vara högst 20 kronor per liter bio-
drivmedel som saknas i den kvotpliktiga volymen.

Kvotpliktsavgiften får sättas ned eller efterges om det finns synnerliga skäl.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om kvotpliktsavgiften.

12 §

Tillsynsmyndigheten prövar frågor om förseningsavgift och om kvot-

pliktsavgift.

13 §

Om en förseningsavgift eller en kvotpliktsavgift inte har betalats efter

betalningsuppmaning, ska avgiften lämnas för indrivning. Vid indrivning får
verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

background image

3

SFS 2013:984

Skyldighet att spara uppgifter

14 §

Den som är eller har varit kvotskyldig ska spara uppgifter som har be-

tydelse för bedömning av hur kvotplikten har uppfyllts. Uppgifterna ska spa-
ras i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.

Tillsyn

15 §

Den som är eller har varit kvotskyldig ska på tillsynsmyndighetens be-

gäran lämna de upplysningar och de handlingar som myndigheten behöver för
tillsynen.

16 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för

tillsynen.

Ett föreläggande får förenas med vite.

Överklagande

17 §

Tillsynsmyndighetens beslut om förseningsavgift, om kvotpliktsavgift

eller om föreläggande som har förenats med vite får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. År 2014 omfattar skyldigheten i 5 § tiden från och med den månad då la-

gen träder i kraft till och med december.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANNA-KARIN HATT
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013