SFS 2013:985 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

130985.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ALEJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ALEJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ALEJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:ALEJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:ALEJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:ALEJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:ALEJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ALEJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ALEJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ALEJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ALEJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:ALEJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:ALEJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ALEJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1119) med <br/>instruktion f�r Aff�rsverket svenska kraftn�t;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (2007:1119) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Aff�rsverket svenska kraftn�t ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Svenska kraftn�t ska ocks�</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. bygga ut stamn�tet f�r el baserat p� samh�llsekonomiska l�nsamhetsbe-</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">d�mningar,</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. svara f�r tillsyn i fr�gor om drifts�kerhet hos det nationella elsystemet</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">enligt ellagen (1997:857) och f�rordningen (1994:1806) om systemansvaret<br/>f�r el,</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">3. fr�mja konkurrensen p� elmarknaden,<br/>4. fr�mja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av bety-</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">delse f�r verksamheten,</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. svara f�r beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsomr�de under</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kris- eller krigsf�rh�llanden,</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">6. bedriva tj�nsteexport inom sitt verksamhetsomr�de,<br/>7. fr�mja damms�kerheten i landet,<br/>8. bygga ut, installera och f�rvalta ledningar f�r elektronisk kommunika-</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tion, fr�mst p� stamn�tet, samt uppl�ta n�tkapacitet i dessa,</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">9. svara f�r uppgifter som f�ljer av att verket �r kontof�ringsmyndighet en-</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">10. som kontof�ringsmyndighet handl�gga fr�gor om ursprungsgarantier</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier f�r el,</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">11. bevaka tillg�ngen p� h�glastkapacitet i det svenska elsystemet och l�-</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">pande f�rmedla information om effekttillg�ng till marknadens akt�rer,</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">12. inom sitt verksamhetsomr�de se till att m�jligheterna att bygga ut f�r-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nybar elproduktion underl�ttas,</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">13. inom sitt omr�de inkassera kapacitetsavgifter och betalningar i enlighet</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">med artikel 13 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 714/2009<br/>av den 13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till n�t f�r gr�ns�verskridande el-<br/>handel och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 1228/2003,</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">14. �ven i �vrigt inom sitt verksamhetsomr�de fullg�ra uppgifter som f�ljer</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av f�rordning (EG) nr 714/2009,</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">15. se till att de regelverk och rutiner som aff�rsverket disponerar �ver �r</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kostnadseffektiva och enkla f�r medborgare och f�retag, </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2013:211.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:985</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:985</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">16. vartannat �r genomf�ra och, efter att ha h�rt Statens energimyndighet,</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">till Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap redovisa ett identifierings-<br/>arbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom undersektorn el<br/>enligt r�dets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering<br/>av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bed�mning av<br/>behovet att st�rka skyddet av denna, och </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">17. senast den 1 juli varje �r i en s�rskild rapport till regeringen redovisa</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">hur kraftbalansen under den senaste vintern har uppr�tth�llits, en prognos f�r<br/>kraftbalansen under den kommande vintern och vilka informationsinsatser<br/>som har riktats till akt�rerna p� elmarknaden i fr�ga om kraftbalansen.</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1119) med
instruktion f�r Aff�rsverket svenska kraftn�t;

utf�rdad den 28 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (2007:1119) med instruktion

f�r Aff�rsverket svenska kraftn�t ska ha f�ljande lydelse.

3 �

1

Svenska kraftn�t ska ocks�

1. bygga ut stamn�tet f�r el baserat p� samh�llsekonomiska l�nsamhetsbe-

d�mningar,

2. svara f�r tillsyn i fr�gor om drifts�kerhet hos det nationella elsystemet

enligt ellagen (1997:857) och f�rordningen (1994:1806) om systemansvaret
f�r el,

3. fr�mja konkurrensen p� elmarknaden,
4. fr�mja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av bety-

delse f�r verksamheten,

5. svara f�r beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsomr�de under

kris- eller krigsf�rh�llanden,

6. bedriva tj�nsteexport inom sitt verksamhetsomr�de,
7. fr�mja damms�kerheten i landet,
8. bygga ut, installera och f�rvalta ledningar f�r elektronisk kommunika-

tion, fr�mst p� stamn�tet, samt uppl�ta n�tkapacitet i dessa,

9. svara f�r uppgifter som f�ljer av att verket �r kontof�ringsmyndighet en-

ligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

10. som kontof�ringsmyndighet handl�gga fr�gor om ursprungsgarantier

enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier f�r el,

11. bevaka tillg�ngen p� h�glastkapacitet i det svenska elsystemet och l�-

pande f�rmedla information om effekttillg�ng till marknadens akt�rer,

12. inom sitt verksamhetsomr�de se till att m�jligheterna att bygga ut f�r-

nybar elproduktion underl�ttas,

13. inom sitt omr�de inkassera kapacitetsavgifter och betalningar i enlighet

med artikel 13 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 714/2009
av den 13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till n�t f�r gr�ns�verskridande el-
handel och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 1228/2003,

14. �ven i �vrigt inom sitt verksamhetsomr�de fullg�ra uppgifter som f�ljer

av f�rordning (EG) nr 714/2009,

15. se till att de regelverk och rutiner som aff�rsverket disponerar �ver �r

kostnadseffektiva och enkla f�r medborgare och f�retag,

1 Senaste lydelse 2013:211.

SFS 2013:985

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:985

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

16. vartannat �r genomf�ra och, efter att ha h�rt Statens energimyndighet,

till Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap redovisa ett identifierings-
arbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom undersektorn el
enligt r�dets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering
av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bed�mning av
behovet att st�rka skyddet av denna, och

17. senast den 1 juli varje �r i en s�rskild rapport till regeringen redovisa

hur kraftbalansen under den senaste vintern har uppr�tth�llits, en prognos f�r
kraftbalansen under den kommande vintern och vilka informationsinsatser
som har riktats till akt�rerna p� elmarknaden i fr�ga om kraftbalansen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

;