SFS 2013:987 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

130987.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2001:650) om väg-

trafikregister ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:987

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:987

Bilaga 1

1

I vägtrafikregistret ska i fråga om fordonsregistreringen följande uppgifter
föras in.

3. Allmänna uppgifter

Avgifter
� vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
� övriga avgifter som rör fordon
Avregistrering
Avställning
Besiktningsskyldighet
Beslag
Efterlysning
Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläg-

gandet

Försäkring
� företag
� datum för tecknande
� försäkring saknas
Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras av en bil som

framförs av förare med körkortsbehörighet B

Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning till återförsäl-

jare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör för vilken
Transportstyrelsen enligt 20 kap. 4 § denna förordning har meddelat före-
skrifter om eller i ett enskilt fall beslutat att förordningen ska gälla

Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt
Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år
Körförbud
Påställning
Registrering
� datum för registrering i Sverige
� datum för första registrering av importerat fordon oavsett första registre-

ringsland

Registreringsbevis med kontrollnummer
Registreringsskylt
� ersättningsskylt
� stulen skylt
� omhändertagen skylt
Skatter
� fordonsskatt
� saluvagnsskatt
� skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall

Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet
Uttagning för användning inom totalförsvaret

1 Senaste lydelse 2013:77.

background image

3

SFS 2013:987

4. Uppgifter från besiktning, efterkontroll och flygande
inspektion

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013