SFS 2013:988 Förordning om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

130988.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1979:38) om
läkarintyg för sjöfolk;

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1979:38) om läkarintyg för

sjöfolk ska ha följande lydelse.

6 §

1

Ytterligare föreskrifter om kraven på syn- och hörselförmåga får med-

delas av Transportstyrelsen efter att Socialstyrelsen har hörts.

Transportstyrelsen får i enskilda fall efter att Socialstyrelsen har hörts be-

sluta om undantag från föreskrifter som meddelats enligt första stycket.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en an-
sökan om undantag. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1583.

SFS 2013:988

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013