SFS 2013:989 Förordning om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

130989.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:1165) om
säkerhet vid tunnelbana och spårväg;

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1990:1165) om säkerhet vid

tunnelbana och spårväg ska ha följande lydelse.

7 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och

ärendehandläggning enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Styrel-
sen får också meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av
lagen och denna förordning.

För kulturhistorisk verksamhet på spårväg som bedrivs i begränsad omfatt-

ning och utan vinstsyfte får avgifterna bestämmas upp till full kostnadstäck-
ning. Detsamma gäller avgifter för prövning av undantag från medicinska
krav för den som utför arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1587.

SFS 2013:989

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013