SFS 2013:990 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

130990.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 13 § körkortsförordningen (1998:980)

ska ha följande lydelse.

8 kap.

13 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och

ärendehandläggning enligt körkortslagen (1998:488) och enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen. Detta gäller dock inte handläggning av
ärenden om innehav av körkort med villkor om alkolås.

Avgifter för prövning av undantag från medicinska krav för körkort och

alkolås får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:951.

SFS 2013:990

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013