SFS 2013:991 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

130991.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 12 § fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438) ska ha följande lydelse.

6 kap.

12 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 6 § 4 fartygs-

säkerhetslagen (2003:364) om avgifter.

För fartyg av kulturhistoriskt värde som används endast i verksamhet utan

vinstsyfte får avgifterna bestämmas upp till full kostnadstäckning.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1144.

SFS 2013:991

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013