SFS 2013:992 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

130992.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i järnvägsförordningen (2004:526);

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 2 a § järnvägsförordningen (2004:526)

ska ha följande lydelse.

6 kap.

2 a §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn,

registrering och ärendehandläggning enligt järnvägslagen (2004:519) och enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den

23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, och

2. Kommissionens förordning (EG) nr 352/2009 av den 24 april 2009 om

antagande av en gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbe-
dömning som avses i artikel 6.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/49/EG.

För kulturhistorisk verksamhet på järnväg som bedrivs i begränsad omfatt-

ning och utan vinstsyfte får avgifterna bestämmas upp till full kostnadstäck-
ning. Detsamma gäller avgifter för prövning av undantag från medicinska
krav för den som utför arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1605.

SFS 2013:992

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013