SFS 2013:993 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

130993.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i luftfartsförordningen (2010:770);

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att 11 kap. 3 § luftfartsförordningen (2010:770) ska

ha följande lydelse.

11 kap.

3 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter och ersättningar

för kostnader för

1. registrering och jämförliga åtgärder i fråga om luftfartyg,
2. övervakning av luftvärdigheten och miljövärdigheten hos luftfartyg och

annan flygmateriel,

3. utfärdande och jämförliga åtgärder i fråga om elevtillstånd, certifikat,

medicinskt intyg, behörighetsbevis, behörigheter och godkännande av utländ-
ska certifikat samt för certifikatprov och annan kontroll än certifikatkontroll,
och

4. tillstånd, auktorisering och tillsyn enligt luftfartslagen (2010:500) och

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt enligt EU-förord-
ningar på den civila luftfartens område.

Om en förrättning inte har kunnat fullföljas och detta inte beror på Tran-

sportstyrelsen eller förrättningsmannen, ska avgiften och styrelsens kostnader
ändå betalas.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta

att betalning ska ske i förskott.

Avgifter får bestämmas upp till full kostnadstäckning i fråga om
1. drifttillstånd för kommersiella flygtransporter med helikopter och luft-

ballong,

2. bruksflygtillstånd,
3. utbildningstillstånd,
4. underhålls- och luftvärdighetsorganisationer med tillstånd, och
5. verksamhet med luftfartyg av kulturhistoriskt värde som bedrivs utan

vinstsyfte.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:993

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013