SFS 2013:994 Förordning om ändring i förordningen (2011:728) om behörighet för lokförare

130994.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:728) om
behörighet för lokförare;

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2011:728) om behörighet för

lokförare ska ha följande lydelse.

8 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. undantag från krav på kompletterande intyg,
2. undersökningar enligt 2 kap. 11 § andra stycket lagen (2011:725) om be-

hörighet för lokförare,

3. hälsokontroller av förare,
4. åtgärder för att förhindra förfalskning av förarbevis och kompletterande

intyg,

5. utbildning för att uppfylla kraven enligt 2 kap. 2 § första stycket 5 och 2

kap. 4 § första stycket 2 och 3 lagen om behörighet för lokförare,

6. avgifter för prov för förarbevis,
7. avgifter för förarbevisregistret och tillståndsregistret,
8. att gallring av personuppgifter ska ske senast vid en viss tidpunkt, och
9. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen om behörighet

för lokförare och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 2

och 3 ska den inhämta ett yttrande från Socialstyrelsen.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 5

ska den inhämta ett yttrande från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Avgifter för särskild bedömning av medicinska krav för förarbehörighet får

bestämmas upp till full kostnadstäckning.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:994

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013