SFS 2013:996 Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

130996.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl.;

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2002:1118) om statlig ersätt-

ning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

5 §

1

En kommun eller ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för

utbildning för barn till sådana utlänningar som avses i 1 § första stycket samt
8 § andra och tredje styckena lagen (1994:137) om mottagande av asyl-
sökande m.fl. samt för barn som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716).

Ersättning får betalas för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i en

kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 skollagen
(2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och
som därför har rätt till utbildning i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen, för-
skoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola och,
under de förutsättningar som anges i 29 kap. 3 § skollagen, gymnasieskola
eller gymnasiesärskola.

Ersättning enligt första och andra styckena betalas med
– 39 100 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen,
– 31 900 kronor per år för en elev i förskoleklass,
– 62 600 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola

eller sameskola, och

– 71 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår utbildning under ett

helt år betalas ersättning med ett belopp som för varje påbörjad fyraveckors-
period utgör en tiondel av det belopp som anges i tredje stycket.

Efter särskild prövning får Migrationsverket betala ersättning till en kom-

mun eller ett landsting för extra kostnader för barn i förskola eller elever med
behov av särskilt stöd och för andra extraordinära kostnader för utbildnings-
verksamhet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för utbildning

som har uppkommit före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2012:841.

SFS 2013:996

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:996

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)