SFS 2013:997 Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

130997.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig
ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande;

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1996:1357) om statlig ersätt-

ning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande lydelse.

6 §

1

Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en schablon-

ersättning som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för utlän-
ningar som bor inom landstinget eller kommunen och som är registrerade hos
Migrationsverket den sista dagen i kvartalet. Ersättningen betalas ut i den
månad som följer varje kvartalsskifte.

Schablonersättningen som ges för barn är 3 560 kronor för barn till och

med arton år. För vuxna ges schablonersättning med 4 215 kronor för perso-
ner från och med nitton år till och med sextio år och med 5 355 kronor för
personer som är sextioett år eller äldre.

Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med

vård som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:840.

SFS 2013:997

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013