SFS 2013:998 Förordning om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

130998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1278) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård;

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1991:1278) om kom-

munernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska ha följande
lydelse.

3 §

1

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett landsting ska ersätt-

ning lämnas för varje utnyttjad vårdplats under år 2014 med följande belopp.

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av en enskild vårdgivare på

uppdrag av ett landsting, ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar
landstingets kostnader för vården.

Första och andra styckena gäller inte geriatrisk vård.

1 Senaste lydelse 2012:693.

Landsting

Kronor per påbörjat vårddygn

Stockholms läns landsting

3 310

Södermanlands läns landsting

2 314

�stergötlands läns landsting

2 096

Jönköpings läns landsting

2 604

Kalmar läns landsting

2 854

Skåne läns landsting

3 264

Hallands läns landsting

3 633

Värmlands läns landsting

2 221

�rebro läns landsting
� för vårdplats på Universitetssjukhuset
�rebro

2 306

� för vårdplats på Karlskoga lasarett

2 570

� för vårdplats på Lindesbergs lasarett

2 318

Dalarnas läns landsting

2 503

Gävleborgs läns landsting

2 342

Västernorrlands läns landsting

2 460

Västerbottens läns landsting
� för vårdplats på Lycksele lasarett

2 798

Norrbottens läns landsting

2 715

SFS 2013:998

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:998

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

4 §

2

Kommunen ska lämna ersättning för patienter som inte längre behöver

den medicinska vård som ges vid den enhet inom landstingets hälso- och
sjukvård där de vårdas eller vid någon annan enhet inom landstingets hälso-
och sjukvård för vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat
överenskommits ska ersättningen, för varje vårddygn som påbörjas under år
2014, lämnas med

a) 4 513 kronor för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård,
b) 3 256 kronor för patienter vid en enhet för geriatrisk vård, och
c) 3 828 kronor för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.
Har ett landsting och en kommun kommit överens om viss ersättning för

vård av utskrivningsklara patienter, ska ersättning lämnas med detta belopp. I
fall som avses i första stycket ska ersättning dock lämnas med lägst 3 132 kro-
nor för varje vårddygn.

För psykiatrisk vård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av

ett landsting ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar lands-
tingets kostnader för vården.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2012:693.