SFS 2013:999 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

130999.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 12 kap.1, 3, 8, 12, 13, 15, 17, 20, 33 och 34 §§ samt 13 kap. 31 f §

ska följande lydelse,

dels att det i balken ska införas tretton nya paragrafer, 12 kap. 12 a, 15 a,

15 b, 34 a, 41 a–41 h och 46 §§, samt närmast före 12 kap. 41 a och 46 §§ nya
rubriker av följande lydelse.

12 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

– rätten till föräldrapenning i 2–11 §§,
– förmånstiden i 12–13 §§,
– vem som får föräldrapenningen i 14–17 §§,
– ersättningsnivåer i 18–24 §§,
– beräkning av föräldrapenning på sjukpenningnivån i 25–31 §§,
– beräkning av antalet dagar med rätt till föräldrapenning i 32–34 §§,
– föräldrapenning för de första 180 dagarna i 35–38 §§,
– föräldrapenning efter 180 dagar i 39–41 §§,
– föräldrapenning för tid efter barnets fjärde levnadsår i 41 a–41 h §§, och
– föräldrapenning vid flerbarnsfödsel i 42–46 §§.

3 §

För rätt till föräldrapenning enligt 2 § gäller också som villkor att föräl-

dern under tid som anges där till huvudsaklig del faktiskt vårdar barnet på det
sätt som krävs med hänsyn till barnets ålder.

8 §

Bestämmelserna om föräldrapenning gäller i tillämpliga delar också vid

adoption av barn, med följande undantag:

1. Vid adoption av andra makens barn eller av eget barn lämnas föräldra-

penning inte utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade ägt rum.

2. Föräldrapenning i samband med föräldrautbildning enligt 6 § till den

som avser att adoptera ett barn lämnas inte före den dag då föräldern har fått
barnet i sin vård.

12 §

Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse lämnas under

högst 480 dagar sammanlagt för föräldrarna.

1 Prop. 2013/14:4, bet. 2013/14:SfU3, rskr. 2013/14:66.

SFS 2013:999

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:999

Vid flerbarnsfödsel lämnas föräldrapenning under ytterligare högst 180

dagar för varje barn utöver det första.

För tid efter barnets fjärde levnadsår, räknat från barnets födelse eller där-

med likställd tidpunkt, lämnas föräldrapenning dock under högst 96 dagar
sammanlagt för föräldrarna, och vid flerbarnsfödsel under ytterligare högst 36
dagar för varje barn utöver det första.

12 a §

Föräldrapenning lämnas inte för längre tid tillbaka än 90 dagar före

den dag ansökan om föräldrapenning kom in till Försäkringskassan. Detta
gäller dock inte om det finns synnerliga skäl för att föräldrapenning ändå bör
lämnas.

13 §

Föräldrapenning lämnas längst till dess barnet har fyllt tolv år eller till

den senare tidpunkt då barnet har avslutat det femte skolåret i grundskolan.

15 §

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn får vardera föräl-

dern föräldrapenning under hälften av den tid som anges i 12 §. Vardera föräl-
dern får då föräldrapenning under hälften av den tid för vilken förmånen
enligt 19 § lämnas på sjukpenning- eller grundnivån och hälften av den tid för
vilken den lämnas på lägstanivån. Om endast en av föräldrarna har rätt till
föräldrapenning, får han eller hon dock föräldrapenning under hela den tid
som anges i 12 §.

15 a §

Om antalet kvarstående dagar för föräldrapenning omedelbart före

utgången av barnets fjärde levnadsår överstiger det antal dagar för vilka
föräldrapenning kan lämnas enligt 12 § tredje stycket, fördelas antalet dagar
för föräldrapenning enligt nämnda lagrum mellan föräldrar som har gemen-
sam vårdnad om ett barn på så sätt att vardera föräldern får så stor andel av
antalet dagar som motsvarar den förälderns andel av de dagar som kvarstod
omedelbart före utgången av barnets fjärde levnadsår. Antalet dagar som
ingår i respektive beräknad andel avrundas till närmaste hel dag, varvid halv
dag avrundas uppåt.

15 b §

Om den ena föräldern får rätt till föräldrapenning först under sådan

tid som avses i 12 § tredje stycket, lämnas föräldrapenning till vardera föräl-
dern under hälften av det antal dagar som återstår för föräldrapenning ome-
delbart efter utgången av barnets fjärde levnadsår. Det antal dagar under vilka
den först berättigade föräldern har fått föräldrapenning för nämnda tid, fram
till dess att båda föräldrarna fick rätt till föräldrapenning, ska räknas av. I
första hand ska avräkning göras från den först berättigade förälderns andel.

17 §

En förälder kan genom skriftlig anmälan till Försäkringskassan avstå

rätten att få föräldrapenning till förmån för den andra föräldern.

Detta gäller dock inte föräldrapenning på sjukpenningnivå enligt 21 och

22 §§ såvitt avser en tid om

1. 60 dagar för varje barn, eller
2. 60 dagar för barnen gemensamt vid flerbarnsfödsel.
I anmälan ska det anges vilka ersättningsnivåer enligt 18 § avståendet

avser.

background image

3

SFS 2013:999

20 §

När det gäller flerbarnsfödsel finns bestämmelser om ersättnings-

nivåerna i 42–46 §§.

33 §

Om en förälder har fått en förmån enligt utländsk lagstiftning, som

motsvarar föräldrapenning med anledning av ett barns födelse, ska den tid
som den utländska förmånen har lämnats för räknas av från det högsta antal
dagar som föräldrapenning kan lämnas för enligt 12 §.

Om rätten till föräldrapenning inträder först under sådan tid som avses i

12 § tredje stycket och den ena av föräldrarna eller båda har fått en sådan ut-
ländsk förmån som ska räknas av enligt första stycket, ska avräkningen göras
från det högsta antal dagar som föräldrapenning hade kunnat lämnas för enligt
12 § första och andra styckena.

34 §

Avräkning enligt 33 § första stycket ska i första hand göras från de

dagar som föräldern själv har rätt till enligt 15 § första meningen samt, när det
gäller dessa dagar, från de dagar som avses i 35–37 §§.

För återstående dagar som ska räknas av gäller följande:
1. Om den utländska förmånen grundas på inkomst av anställning eller av

annat förvärvsarbete, ska avräkningen i första hand göras från de dagar för
vilka föräldrapenning kan lämnas på sjukpenningnivån.

2. Om den utländska förmånen lämnas med ett belopp som för alla för-

månstagare är enhetligt och oberoende av inkomst av anställning eller av
annat förvärvsarbete, ska avräkningen i första hand göras från de dagar för
vilka föräldrapenning kan lämnas endast på lägstanivån.

34 a §

Avräkning enligt 33 § andra stycket ska i första hand göras från de

dagar under vilka föräldern enligt 15 § första meningen själv skulle ha kunnat
ha rätt till föräldrapenning.

Föräldrapenning för tid efter barnets fjärde levnadsår

41 a §

Bestämmelserna i 35–41 §§ gäller inte för föräldrapenning för tid

efter barnets fjärde levnadsår, räknat från barnets födelse eller därmed lik-
ställd tidpunkt. För sådan tid tillämpas i stället 41 b–41 h §§.

41 b §

Till en förälder som är försäkrad för både bosättningsbaserad och ar-

betsbaserad föräldrapenning lämnas förmånen på sjukpenningnivån, dock
lägst på grundnivån.

41 c §

Till en förälder som är försäkrad för enbart bosättningsbaserad

föräldrapenning lämnas förmånen på grundnivån.

41 d §

Till en förälder som är försäkrad för enbart arbetsbaserad föräldra-

penning lämnas förmånen på sjukpenningnivån, dock lägst på grundnivån.

41 e §

Antalet dagar för vilka föräldrapenning kan lämnas anges i 12 §

tredje stycket.

Vid gemensam vårdnad om ett barn ska det antal dagar som det kan lämnas

föräldrapenning för fördelas på det sätt som föreskrivs i 15 a och 15 b §§.

background image

4

SFS 2013:999

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

41 f §

Om antalet dagar för vilka en förälder kan få föräldrapenning enligt

41 e § överstiger det antal dagar för vilka förmånen kan lämnas på sjukpen-
ningnivå eller grundnivå, lämnas förmånen på lägstanivån för det överskju-
tande antalet dagar, om föräldern är försäkrad för förmånen på lägstanivå.

41 g §

Om en förälder för tid före utgången av barnets fjärde levnadsår, räk-

nat från barnets födelse eller därmed likställd tidpunkt, har fått föräldrapen-
ning som avses i 17 § under färre än 60 dagar, kan han eller hon inte avstå
rätten att få föräldrapenning till förmån för den andra föräldern i fråga om en
tid som motsvarar de 60 dagarna efter avdrag för det antal dagar under vilka
han eller hon har fått sådan föräldrapenning.

41 h §

Om en förälder har rätt till föräldrapenning enbart under sådan tid

som avses i 12 § tredje stycket, ska det som föreskrivs i 17 § tillämpas på
föräldrapenning för den tiden. Därvid ska 17 § andra stycket dock endast om-
fatta det antal dagar som föräldern kan få föräldrapenning för.

Antalet dagar för vilka föräldrapenning kan lämnas efter barnets fjärde
levnadsår

46 §

När det gäller föräldrapenning för sådan tid som avses i 41 a §, ska vid

flerbarnsfödsel

– det som föreskrivs om antal dagar och ersättningsnivåer i 42 § i stället

avse 36 dagar enbart på sjukpenningnivån, dock lägst på grundnivån,

– det som föreskrivs om antal dagar och ersättningsnivåer i 43 § i stället

avse 36 dagar enbart på grundnivån,

– det som föreskrivs om antal dagar i 44 § i stället avse 18 dagar, och
– det som föreskrivs om antal dagar i 45 § i stället avse 36 dagar.

13 kap.

31 f §

2

Tillfällig föräldrapenning enligt 31 e § lämnas under högst 10 dagar

per förälder och barn. Förmånen lämnas tidigast från och med dagen efter den
då barnet har avlidit och senast för den dag som infaller 90 dagar efter den
dag då barnet har avlidit.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. De nya föreskrifterna i 12 kap. 3, 8, 12, 13, 15 a, 15 b, 20, 41 a–41 h och

46 §§ tillämpas på föräldrapenning för ett barn som har fötts efter ikraftträ-
dandet eller, vid adoption, när den som adopterat barnet har fått barnet i sin
vård efter ikraftträdandet.

3. Den nya föreskriften i 12 kap. 12 a § tillämpas första gången på föräldra-

penning som avser tid från och med den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2010:2005.