SFS 2013:979 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

130979.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1266) med instruk-

tion för Försvarsmakten

dels att 15 § och bilaga 2 till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 3 c § och 21 a §,

samt närmast före 21 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 c §

Försvarsmakten ska bedriva militär luftfart.

15 §

1

I Högkvarteret ska det finnas en ledningsstab, en enhet för produktion,

en enhet för insatser, en enhet för underrättelse- och säkerhetstjänst, en chefs-
jurist, en ekonomidirektör, en personaldirektör, en säkerhetsinspektion, en
generalläkare och en flygsäkerhetsinspektör.

I säkerhetsinspektionen ska representanter för Försvarets materielverk

ingå.

Flygsäkerhetsinspektörens tillsynsansvar

21 a §

När flygsäkerhetsinspektören utövar sin tillsynsfunktion över militär

luftfart enligt luftfartslagen (2010:500) och föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen, är flygsäkerhetsinspektören inte underställd överbefälhavaren.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:287.

SFS 2013:979

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:979

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 2

2

Befattningar för vilka regeringen beslutar placering efter förslag från
Försvarsmakten

Högkvarteret:

Chef för ledningsstaben
Produktionschef
Insatschef
Chef för säkerhetsinspektionen
Generalläkare
Flygsäkerhetsinspektör

Internationella befattningar:

2 Senaste lydelse 2010:1468.