SFS 2013:995 Förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

130995.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238);

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 9 § taxitrafikförordningen (2012:238) ska

ha följande lydelse.

8 kap.

9 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och

ärendehandläggning enligt taxitrafiklagen (2012:211) och föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen.

Avgifter för prövning av undantag från medicinska krav för taxiförarlegiti-

mation får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:995

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013