SFS 2014:95 Förordning om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

140095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:222) om
statsbidrag för fortbildning av lärare samt
fritidspedagoger och motsvarande;

utfärdad den 20 februari 2014.

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (2007:222) om statsbi-

drag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

1 ska ha

följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fortbild-

ning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande.

Fortbildningen av lärare syftar till att ge dem behörighet för den undervis-

ning de bedriver, så att elevernas måluppfyllelse kan öka. Fortbildningen av
fritidspedagoger och motsvarande syftar till att ge dem behörighet för under-
visning i ett eller två praktiska eller estetiska ämnen i årskurserna 1�6 i grund-
skolan eller sameskolan, så att elevernas måluppfyllelse i dessa ämnen kan
öka.

Andra stycket gäller inte lärare som saknar behörighetsgivande examen

och bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk
inriktning. Fortbildningen av dessa lärare syftar enbart till att öka elevernas
måluppfyllelse.

3 §

3

Statsbidrag lämnas för kostnader när det gäller lärare som

1. är anställda hos huvudmannen eller hos någon annan som enligt avtal

med huvudmannen utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2 §
(entreprenör),

2. deltar antingen i uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om

uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan
personal eller i motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbild-
ningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792)
om tillstånd att utfärda vissa examina, och

3. har en grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, för-

skollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk
behörighet eller bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpeda-
gogisk inriktning.

Statsbidrag lämnas även för kostnader när det gäller fritidspedagoger och

motsvarande som uppfyller villkoren i första stycket 1 och 2 och som har en

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:1057.

2 Senaste lydelse 2011:1057.

3 Senaste lydelse 2012:157.

SFS 2014:95

Utkom från trycket
den 4 mars 2014

background image

2

SFS 2014:95

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

examen som är avsedd enbart för arbete i fritidshem eller i fritidshem och för-
skola.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)