SFS 2014:100 Förordning om ändring i förordningen (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

140100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1764) med
instruktion för Ekonomistyrningsverket;

utfärdad den 20 februari 2014.

Regeringen föreskriver att 3 och 12 §§ förordningen (2010:1764) med in-

struktion för Ekonomistyrningsverket ska ha följande lydelse.

3 §

Myndigheten ska särskilt

1. utveckla god redovisningssed i staten och ansvara för statsredovis-

ningen,

2. utveckla formerna för och dokumenten i den ekonomiska rapporteringen

för såväl enskilda myndigheter som staten som helhet,

3. utveckla och förvalta statlig redovisning, finansiell styrning och resultat-

styrning,

4. utveckla och förvalta samt samordna den statliga internrevisionen,
5. utveckla och förvalta intern styrning och kontroll i staten,
6. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet,
7. inom sitt verksamhetsområde säkerställa statsförvaltningens tillgång till

ändamålsenliga administrativa system, med tillhörande stöd, och

8. besluta om att inordna myndigheter i den statliga redovisningsorganisa-

tionen.

12 §

Myndigheten ska utveckla och förvalta statens informationssystem för

budgetering, hantering av dokument och uppföljning (Hermes), utom när det
gäller de verksamhetsstöd som avses i 26 a § förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet (RK Statsbudgetstöd), samt tillhandahålla
en teknisk plattform, drift och användarstöd avseende RK Statsbudgetstöd
efter samråd med Regeringskansliet och i enlighet med dess behov.

Myndigheten ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den

31 januari varje år redovisa en arbetsplan för de närmaste två åren när det gäl-
ler verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen.

Det som anges i första och andra styckena gäller inte om annat följer av ett

särskilt beslut av regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2014:100

Utkom från trycket
den 4 mars 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014