SFS 2014:101 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

140101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:975) med
instruktion för Vetenskapsrådet;

utfärdad den 20 februari 2014.

Regeringen föreskriver att 1, 8 och 16 §§ förordningen (2009:975) med

instruktion för Vetenskapsrådet ska ha följande lydelse.

1 §

1

Vetenskapsrådet ska ge stöd till grundläggande forskning av högsta

vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.

Vetenskapsrådet ska
1. främja den svenska grundforskningens kvalitet och förnyelse,
2. stödja forskarinitierad forskning,
3. initiera och stödja ämnesövergripande satsningar på forskning,
4. initiera och stödja strategiska satsningar inom forskning,
5. initiera och stödja satsningar på konstnärlig forskning,
6. samverka nationellt och internationellt med andra myndigheter och orga-

nisationer som bedriver och finansierar forskning,

7. i samverkan med universitet och högskolor medverka till att skapa goda

forskningsmiljöer och främja en prioritering av forskarutbildning och forsk-
ning av hög kvalitet,

8. långsiktigt planera tillgången till infrastruktur för forskning,
9. medverka i och främja det svenska deltagandet i Europeiska unionens

verksamhet inom forskning och teknisk utveckling,

10. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och

erfarenhetsutbyte,

11. övergripande ansvara för samordning av kommunikation om forskning

och forskningsresultat,

12. ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat inom

sina områden,

13. ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och för-

medla information om forskningsetiska frågor,

14. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt verksamhetsom-

råde,

15. rapportera i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika förhål-

landen inom Vetenskapsrådets ämnesområden,

16. främja forskares rörlighet och forskare i början av sin karriär, och
17. svara för utbildning av ledamöter och ersättare i Centrala etikpröv-

ningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna.

1 Senaste lydelse 2013:508.

SFS 2014:101

Utkom från trycket
den 4 mars 2014

background image

2

SFS 2014:101

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

8 §

2

Inom Vetenskapsrådet finns följande råd och kommittéer:

� �mnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, som i de ärenden som

Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning
inom humaniora, samhällsvetenskap, religionsvetenskap och rättsvetenskap,

� �mnesrådet för medicin och hälsa, som i de ärenden som Vetenskapsrå-

det bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning, såväl grund-
forskning som tillämpad forskning, bland annat i syfte att överbrygga avstån-
det mellan experimentell biomedicinsk forskning och patientnära forskning
inom medicin, inklusive vårdvetenskap, odontologi och farmaci,

� �mnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, som i de ärenden

som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forsk-
ning inom naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap,

� Rådet för forskningens infrastrukturer, som i de ärenden som Veten-

skapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskningens
infrastrukturer,

� Utbildningsvetenskapliga kommittén, som i de ärenden som Vetenskaps-

rådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning och utbild-
ning på forskarnivå med relevans för skolans och förskolans utveckling,

� Kommittén för konstnärlig forskning, som i de ärenden som Vetenskaps-

rådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till konstnärlig forskning,

� Kommittén för klinisk behandlingsforskning, som beslutar om fördelning

av sådana medel som har tilldelats Vetenskapsrådet för klinisk behandlings-
forskning, och

� de ytterligare kommittéer som Vetenskapsrådet bestämmer.

16 §

3

Kommittén för konstnärlig forskning ska bestå av en ordförande och

det antal ledamöter som Vetenskapsrådet bestämmer. Vetenskapsrådet ska
utse ordföranden och övriga ledamöter. Flertalet av ledamöterna ska vara
verksamma inom konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid ett univer-
sitet eller en högskola.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2013:1116.

3 Senaste lydelse 2013:508.