SFS 2014:102 Förordning om ändring i förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

140102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:409) om
etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare;

utfärdad den 20 februari 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:409) om etable-

ringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

dels att 2�4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 a och 3 a §§, av följande ly-

delse.

2 §

Arbetsförmedlingen ska genomföra etableringssamtal med en nyanländ

snarast möjligt efter det att han eller hon har beviljats uppehållstillstånd.

2 a §

Vid etableringssamtalet ska Arbetsförmedlingen kartlägga den nyan-

ländes utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet, behov av utbild-
ning och andra insatser samt andra förhållanden av betydelse för hans eller
hennes etablering på arbetsmarknaden. Etableringssamtalet ska även omfatta
frågan om framtida boende.

3 §

Arbetsförmedlingen ska, utom i fall som anges i 3 a §, upprätta en etab-

leringsplan för en nyanländ senast två månader

1. från dagen för inresan i landet eller från dagen för det första etablerings-

samtalet för den som har uppehållstillstånd vid inresan, och

2. från dagen för beslutet om uppehållstillstånd för den som har beviljats

uppehållstillstånd efter inresan.

Om det finns särskilda skäl får en etableringsplan upprättas senare, dock

senast ett år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kom-
mun.

3 a §

Arbetsförmedlingen ska inte upprätta någon etableringsplan under den

tid som en nyanländ vistas i ett anläggningsboende hos Migrationsverket,
utan först sedan den nyanlände har tagits emot för bosättning i en kommun.
Etableringsplanen ska upprättas senast en månad efter det att den nyanlände
tagits emot i kommunen. Om det finns särskilda skäl får en etableringsplan
upprättas senare.

Etableringsplanen ska dock upprättas senast ett år efter att den nyanlände

första gången folkbokfördes i en kommun. Detta gäller även om den nyan-
lände då fortfarande vistas i ett anläggningsboende hos Migrationsverket.

SFS 2014:102

Utkom från trycket
den 4 mars 2014

background image

2

SFS 2014:102

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

4 §

Etableringsplanen ska utformas med utgångspunkt i den kartläggning

som gjorts under etableringssamtalet. Vid utformningen av planen ska hänsyn
tas till den nyanländes familjesituation och hälsa.

Det ska framgå av planen vem som ansvarar för varje aktivitet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014 och tillämpas för nyan-

lända som har beviljats uppehållstillstånd efter utgången av mars 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)